Lees hieronder alles over de Ronde Tafelgesprekken van 6 & 7 november a.s.

Als je wilt deelnemen, meld je dan voor 3 november aan via de website. Er kunnen maximaal 15 deelnemers aanwezig zijn per gesprek (vol = vol).
Meld je nu aan voor een Ronde Tafelgesprek

Waarom Ronde Tafelgesprekken?

Vorig jaar en dit jaar hebben wij door de coronamaatregelen slechts één ALV gehouden, terwijl wij dit normaal twee keer per jaar doen. Statutair gezien is één ALV genoeg. Maar voor het onderling overleg is het toch fijn om elkaar live te spreken.

Momenteel zien wij vier onderwerpen waarover gesprek tussen de leden nodig lijkt. Daarom organiseren wij gesprekken in kleiner verband, zodat er een goede uitwisseling mogelijk is tussen leden die hierin interesse hebben.

De tafelgesprekken kunnen bijvoorbeeld leiden tot concrete oplossingen, een werkgroep en uiteindelijk tot uitgewerkte voorstellen voor de ALV van het voorjaar 2022. De verslagen worden gepubliceerd op de website, zodat alle leden het kunnen lezen.

Hoe gaat een Ronde Tafelgesprek?

Op zaterdag 6 november en zondag 7 november worden de gesprekken in het verenigingsgebouw gehouden. Er zijn maximaal 15 deelnemers aan het gesprek. Je kunt je hiervoor aanmelden via deze link. Het gesprek duurt maximaal 1,5 uur.
Het gesprek heeft een moderator en een notulist. In het gesprek krijgen de deelnemers eerst meer informatie en/of een vraag of dilemma voorgelegd. Daarna is er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen of aan oplossingen te werken.
Welke onderwerpen komen aan de orde en wanneer?
Er zijn momenteel vier onderwerpen die volgens ons een gesprek behoeven (zie hieronder voor uitgebreidere toelichting):

Zaterdag 6 november 10.30 – 12.00 uur
Overleg over groenbeleid & ecologisch onderhoud van ons complex

Zaterdag 6 november 15.00 – 16.30 uur
Overleg over situatie op Grijze Beemd, met name m.b.t. parkeren en handhaving

Zondag 7 november 10.30 – 12.00 uur
Tuinieren & recreëren, naar aanleiding van de discussie na de ALV van 29 mei

Zondag 7 november 13.00 – 14.30 uur
Toelichting op de situatie m.b.t. waterputten en plan van aanpak, waarvoor leden nodig zijn

Indien jij een ander onderwerp hebt dat een uitgebreid gesprek behoeft onder leden, mail dan aan het bestuur voor 30 oktober (en hou 30 oktober van 13.00 – 14.00 uur vrij voor de instructies voor het modereren). Je organiseert zelf een moderator en een notulist.

Toelichting op de onderwerpen van de gesprekken

Zaterdag 6 november 10.30 – 12.00 uur
Overleg over groenbeleid & ecologisch onderhoud van ons complex
Natuurvriendelijk onderhoud, wat doen we en waarom?

Ons tuincomplex staat bekend als mooi en goed onderhouden complex, maar speelt ook een belangrijke rol als ‘stapsteen’ in de ecologie van de stad. In de loop der jaren is het beleid , uiterlijk en het aantal gemeenschappelijke tuinen op ons complex veranderd zodat we bijdragen aan gezonde natuur in de wijk en in de stad. De algemene tuinen worden onderhouden tijdens de tuinbeurten en door vrijwilligers.
In de statuten van de vereniging staat dat we ‘ecologisch tuinieren’; hoe doen we dat, waarom is dat belangrijk en hoe zie je dat ? In dit tafelgesprek wordt eerst kort toelichting gegeven op de manier waarop er op ons complex natuurvriendelijk onderhoud wordt gedaan en natuurlijk vooral waarom we dat zo doen.
Er is daarna ruimte om in gesprek te gaan over het nieuwe maaibeleid, de test met onverharde paden en om met elkaar te bedenken hoe we nog betere compost krijgen en hoe we de diversiteit en natuurwaarde van ons complex meer inzichtelijk maken voor onszelf en beter zichtbaar voor de wijk.

Zaterdag 6 november 15.00 – 16.30 uur
Overleg over situatie op Grijze Beemd, met name m.b.t. parkeren en handhaving
Hoe gaan wij om met het parkeren en het handhaven op de Grijze Beemd?

Op 24 maart 2018 zijn door een parkeercommissie in de ALV enkele voorstellen gedaan voor het parkeerbeleid op de Grijze Beemd. De leden hebben ingestemd met het voorstel: parkeren op de Grijze Beemd kan alleen met ontheffing van het bestuur, er worden enkele parkeerplaatsen gemarkeerd voor kortdurend laden en lossen en in het winterseizoen (1 oktober – 1 april) kan op 8 van de 12 parkeerplaatsen ook door leden zonder ontheffing geparkeerd worden. Feitelijk zijn er dus geen andere parkeerplaatsen dan de 12 met een bord. Er wordt echter vrijwel altijd ook op andere plekken geparkeerd. Er is de afgelopen jaren met nieuwsbrieven, briefjes op de auto en verzoeken geprobeerd dit parkeren op andere plekken te voorkomen. Dat lukt niet. Andere handhaving (boetes, dreigen etc.) is niet wat het huidige bestuur wil. Hoe gaan wij hiermee om?

Zondag 7 november 10.30 – 12.00 uur
Tuinieren & recreëren, naar aanleiding van de discussie na de ALV van 29 mei
Is er onderscheid tussen recreëren en tuinieren op een volkstuin en moet er een grens getrokken worden?

Tijdens en na de ALV van 29 mei was er onder de leden verschil van mening over de toevoeging aan het Tuinreglement van de afmeting van een zwembad. Omdat het onderscheid tussen tuinieren en recreëren (enkele?) leden bezig houdt, is het goed om hierover het gesprek aan te gaan. In onze statuten wordt ‘recreatieve doeleinden’ uitdrukkelijk gesteld, aan ons Huishoudelijk Reglement en Tuinreglement is in mei toegevoegd ‘om te tuinieren’. Hoe gaan wij in de toekomst hiermee om en willen wij bijvoorbeeld meer bepalingen op speeltoestellen en/of andere attributen?

Zondag 7 november 13.00 – 14.30 uur
Toelichting & discussie over de situatie m.b.t. waterputten en plan van aanpak, waarvoor leden nodig zijn

Een deel van waterputten bij VTV Blijdorp is niet meer goed. Dit probleem is al een tijdje bekend en breid zich steeds verder uit over meerdere waterputten. Wij zoeken dus naar een oplossing voor het hele complex. Hierover is meer te lezen in dit bericht op de site. De Technische Commissie heeft de afgelopen periode diverse opties uitgeprobeerd. Om de oplossing voor het hele complex betaalbaar te maken, zal er ook door de leden een inspanning geleverd moeten worden. Tijdens dit Ronde Tafelgesprek zal een oplossing toegelicht worden en ook uitgelegd worden welke bijdrage van leden nodig zal zijn. Verder zal van gedachten gewisseld worden en indien er andere suggesties. zijn, zijn die welkom. Ook van dit gesprek zal een verslag beschikbaar komen op de website.

Meld je nu aan voor een Ronde Tafelgesprek

Laat je stem horen, ga in gesprek met andere leden.

Het is fijn een vereniging te zijn met actieve leden. Daarvoor is wel overleg nodig. Dus gebruik deze gelegenheid om van gedachten te wisselen en samen een goede oplossing te vinden voor de vraagstukken die voorliggen.

Wij hebben gekozen voor maximaal 15 deelnemers per gesprek, zodat het een beheersbaar gesprek wordt. Gezien het aantal leden dat komt tijdens een ALV en ook daadwerkelijk een mening heeft over een onderwerp, denken wij dat wij met 15 leden een goed aantal hebben.

Meld je vooraf aan, zodat wij weten wie er komen. Wie het eerst komt die het eerst maalt. En vol = vol.

Wil je meerdere gesprekken bijwonen, dat kan. Maar bij veel animo laten wij dan je tweede of derde keuze alleen doorgaan, indien de 15 nog niet bereikt is.

Wij hopen op vruchtbare gesprekken!

Het bestuur