Waarom wordt het gras niet gemaaid?

De grasstrook aan de Wilgenlaan wordt een hooilandje. De Groencommissie wil dit onderzoeken, zie de informatie hierna. Daarmee conformeren wij ons aan het huidige groenbeheer van de gemeente Rotterdam. Als je rondkijkt naar grasgebieden in en rond Rotterdam zie je steeds vaker dat het gras langer groeit en alleen de rand bijgehouden wordt. Op de Zonnelaan (langs het water) wordt dit al een aantal jaar gedaan met een bijzonder kleurrijk resultaat.

Dat gaan wij dit jaar ook doen op de Wilgenlaan om het uit te proberen. Argumenten daarvoor zijn:

 • minder maaien, waardoor er ca. 80 tuinbeurturen bespaard worden waarin ander onderhoudswerk gedaan kan worden, wij zitten met een tekort aan tuinbeurturen, dus wij zoeken ook naar besparing daarvan

 • beter ecologisch beheer van de bermen

 • meer ruimte voor insecten, vlinders, vogels, amfibieën, reptielen en kleine zoogdieren

Van de Groencommissie: Onze Wilgenlaan wordt een hooilandje

Om onze omgeving te verrijken door minder te maaien en maar ook om minder tuinbeurturen hiervoor in hoeven te zetten, voeren wij een ander maaibeleid op de Wilgenlaan.

Hieronder onze ecologische, praktische motieven en de effecten daarvan.

Het effect van ecologisch bermbeheer is verschraling van de berm, rust in de toplaag, hierdoor meer variatie en stabiele vegetatie; kruiden kunnen zich goed ontwikkelen en optimaal zaad verspreiden en beestjes krijgen de kans om weg te komen en te overleven.

Ecologisch (hooiland) bermbeheer

Bloemrijke bermen, de zgn. hooilanden, vormen een voedselrijke (schuil)plek voor dagvlinders en andere insecten, vogels, amfibieën, reptielen en kleine zoogdieren. Bermen vervullen, als laatste toevluchtsoorden, een steeds belangrijker rol voor het voortbestaan van onze wilde flora en de daarvan, daarin levende fauna. Van de ongeveer 1400 inheemse plantensoorten worden er 700 in bermen aangetroffen, ook zeer zeldzame en bedreigde soorten.

Hooilanden worden één of twee keer per jaar gemaaid

Na het maaien wordt het maaisel afgevoerd en krijgen struiken en dominante grassen minder kans. Het gebied blijft open en kruiden die meer licht en ruimte nodig hebben kunnen groeien. De voedingsstoffen uit het maaisel komen door het afharken niet in de bodem terecht. En, juist op een wat minder voedselrijke grond is een grotere rijkdom aan plantensoorten te verwachten. Veel insecten overleven de winter als ei, larve of pop en vaak vinden ze hiervoor een veilige plek in planten. Tijdens het maaien vallen zaden en insecten op de grond. Bij elke maaibeurt blijft een deel van de vegetatie staan en hiermee wordt een leefgebied van flora én fauna gespaard.

Goed maaischema belangrijk

Een bloemenweide staat en valt bij het maaischema. Daarbij zijn type grond en gewenste soort begroeiing van belang. Een hele schrale grond kan toe met één keer maaien; een voedselrijke grond maai je drie keer per jaar.

Hoe meer voedsel er in de grond zit, hoe sneller het gras groeit en hoe meer gras de andere planten kan overwoekeren.

Cruydt-Hoeck maaischema

Maai schraal bloemrijk grasland één keer: in september
Maai matig schraal tot matig voedselrijk bloemrijk grasland twee keer: eind juli en nogmaals in september-begin oktober.
Maai voedselrijk bloemrijk grasland twee keer: in mei-begin juni en augustus-september
Maai zeer voedselrijk kruidenrijk grasland drie keer: in mei-begin juni, in augustus-september en nogmaals in oktober-begin november of in april.
Het is belangrijk om het schema strak te hanteren met maximaal één of twee weken speling. Zo krijgen én bloemen én beestjes de ruimte zich te vestigen, sterker te worden en te handhaven.

Wij gaan uit van bovenstaande aanbevelingen.

Praktische invulling

De bodem van de Wilgenlaan is voedselrijk.

Taken door de SVIN:

 • Maait en voert maaisel af – Groencommissie stuurt aan.

 • Periode eind juli/begin november – kwestie van uittesten.

 • Van belang is wel de wijze waarop gemaaid wordt. Dat wordt nog verder besproken.

 • De groenstrook is opgedeeld in 4 vakken. Maai A en B en een week later C en D.

 • Eventueel kan het maaien gebeuren in combinatie met het maaien Zonnelaan, de rand langs het water. Dat gebeurt ook in 2x.

Taken door VTV Blijdorp:

 • Handmatig maaien padrand (ziet er verzorgd uit) tijdens tuinbeurt met grasmaaier

 • Elk jaar bollen poten (ook de krokus is door de beest geliefd).

 • Eerste jaren bepaalde plantensoorten handmatig verwijderen door Groencommissie met eventueel assistentie.

 • Verwijderen opslag boompjes en ongewenste planten.

Tuinbeurturenbesparing: 80 uur

 • Grasmaaien +/- 20 x 3 uur x 2 personen = – 120 uur

 • Berm: 20 x 1 uur handmaaien onderhoud padrand + bollenpoten, overleg van Groencommissie met SVIN = + 40 uur

Soorten observatie van 16 mei 2021

Aanwezig

aronskelk
brunel
duizendblad
fijnstraal madelief
grote kaardebol
grote weegbree
hondsdraf
hoornbloem
kaardebol
klein hoefblad
kleine klaver
kruipende boterbloem
madelief
narcis
paardebloem
pinksterbloem
primula
ridderzuring
rode klaver
scherpe boterbloem
speerdistel
vergeetmijnietje
zenegroen

Planten / Poten / Zaaien

beemdooievaarsbek
gulden boterbloem
scherpe boterbloem
pinksterbloem
margriet
ratelaar

Verwijderen

guldenroede
jacobskruiskruid