Bouw- en taxatiecommissie

De bouw- en taxatiecommissie, bestaat uit leden die worden aangesteld en ontslagen door het bestuur van de vereniging. De commissie benoemt een voorzitter uit hun midden. De voorzitter informeert het bestuur periodiek over de stand van zaken. De commissie verricht de werkzaamheden conform de hierna volgende richtlijnen en onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Herbouw huisjes op het huidige terrein in 1942

Herbouw huisjes op het huidige terrein in 1942

De taken van de bouwcommissie zijn (o.a.):

  • Het controleren van en het houden van toezicht op de (uitvoering van de) bouwvoorschriften met betrekking tot de opstallen op de tuinen van de leden;
  • Het adviseren van de leden bij het eventueel (ver)bouwen van het tuinhuisje en de overige opstallen;
  • Het beoordelen van de bouwaanvragen van de leden (of ze voldoen aan de bouwvoorschriften) voordat ze naar de AVVN worden gestuurd.
  • Het adviseren van het bestuur met betrekking tot bouwvoorschriften, (ver)bouwen van tuinhuisjes en overige opstallen.

Blijkt bij controle van de bouwcommissie dat zonder vergunning of toestemming is gebouwd of gewijzigd, dan wordt het betrokken lid daarvan in kennis gesteld. Het betrokken lid krijgt 14 dagen de gelegenheid wijzigingen aan te brengen en de geconstateerde gebreken in overeenstemming te brengen met de verleende toestemming en/of vergunning.

De taken van de taxatiecommissie zijn (o.a.):

  • Het vaststellen van een taxatiebedrag bij de verkoop van een tuin
  • Beoordelen of een te koop aangeboden tuin verkocht kan worden
  • Het innemen van een sleutel om de taxatie te verrichten
  • Een huisje dat na één jaar niet is verkocht hertaxeren
  • Het adviseren van het bestuur met betrekking tot taxaties
  • Het vaststellen dan wel opnieuw vaststellen van de grenzen tussen twee tuinen, indien een tuin wordt verkocht of indien een lid dit verzoekt

De taxatie geschiedt door tenminste drie leden van de commisssie. Van de taxatie wordt een rapport opgemaakt, waarvan een afschrift naar het bestuur gaat. Door de taxatiecommissie wordt de waarde van de opstallen, beplanting en bestrating vastgesteld. In het taxatierapport vermeldt de taxatiecommissie de gebreken. Indien mogelijk wordt van het huisje en de gebreken digitale foto’s genomen en opgeslagen in de ledenadministratie van de vereniging. Over de vastgestelde waarde brengt de vereniging 8% in rekening bij de verkoper. Indien een lid zich niet kan verenigen met het in het taxatierapport genoemde bedrag kan  binnen één maand nadat het lid  kennis heeft genomen van de taxatie van de taxatiecommissie in beroep gegaan worden bij de technische commissie van de AVVN; dit beroep moet schriftelijk worden ingesteld. De verkoop van het huisje wordt pas ter hand genomen als de verkoper zich, al dan niet door tussenkomst van de AVVN, waarvan het advies bindend is, akkoord heeft verklaard met de verkoopprijs.

Taxatiedagen
De taxaties van de tuinen vinden om de 2 maanden plaats op vaste zaterdagen. Kijk op de Taxatie en Verkoop van je Tuin pagina om de actuele data te bekijken.

Het verkoopproces van tuinen verloopt als volgt:

Als een tuin verkocht is, verstuurt de penningmeester een factuur aan het nieuwe tuinlid. Nadat deze factuur is betaald, kan de overdracht plaats vinden. Tijdens de overdracht worden resterende sleutels van de verkoper alsmede geregistreerde heksleutels ingenomen en opnieuw uitgegeven aan het nieuwe tuinlid, waarbij voor de ontvangst van de heksleutels moet worden getekend en registratie plaatsvindt in het sleutelboek. Ook wordt de gebruiksovereenkomst met de vereniging in drievoud opgemaakt en getekend door het nieuwe lid. Het bestuur ondertekent gebruiksovereenkomst ook en verzendt deze naar de SVIN.

Na afronding van de procedure stuurt de penningmeester een creditnota met de afrekening naar de verkoper en wordt het verkoopbedrag minus de 8% commissiekosten uitbetaald.