Tuinkeuringscommissie

De tuinkeuringscommissie bestaat uit tenminste vijf leden. De taakomschrijving van de commissie is:

Het controleren en het houden van toezicht op de tuinen van de leden met betrekking tot onderhoud van de tuin, van slootkanten, van heggen, van paden en van het algemeen aanzicht.

22273262485_c5fdd79c6c_z

Minstens tweemaal per jaar, in ieder geval in het voor- en het najaar, worden alle tuinen en het tuincomplex aan een controle onderworpen. Bij constatering van nalatigheid en/of achterstallig onderhoud wordt een en ander aan het desbetreffende lid meegedeeld. Indien binnen 14 dagen na melding de gebreken niet zijn verholpen stelt de tuinkeuringscommissie het bestuur hiervan in kennis. Het bestuur neemt dan de maatregelen als omschreven in artikel 14 van dit huishoudelijk reglement.