Planten en kappen van bomen / kapvergunning

Vanaf 1 januari 2023 heeft de gemeente het bomenbeheer helemaal in eigen hand genomen. Dat betekent dat zij beslissen of een boom wel of niet gekapt moet worden. Wil jij dat een boom gekapt wordt, maar de gemeente niet, dan gebeurt het niet. Gaat de gemeente kappen omdat ze dat nodig vinden, dan moet je zelf bezwaar aantekenen.

Er is een openbare kaart waarop aangegeven staat wat de gemeente van plan is met de bomen.

Bekijk de kaart.

Indien de wens of noodzaak er is volgens een tuinder om een boom te kappen, moet via het bestuur goedkeuring aangevraagd worden bij de gemeente. Allereerst zal in overleg met de Groencommissie en de Zaagploeg bekeken wordt of het inderdaad wenselijk is. Wij zijn immers een boomrijk complex en willen dat graag zo houden. Voor een kapvergunning moet je een onderbouwde aanvraag indienen waarom de boom gekapt moet worden. Nadat het bestuur de aanvraag eerst zelf heeft beoordeeld, wordt deze na goedkeuring doorgestuurd aan de gemeente. De gemeente beoordeelt zelf de aanvraag en de noodzaak tot kappen. Hierbij worden ook de wettelijke eisen getoetst. Indien de gemeente meent dat er geen grond is voor het kappen van de boom wordt het verzoek afgewezen.

Illegale kap in welke vorm dan ook is strafbaar. De gevolgen door illegale kap zijn geheel voor rekening van de tuinder.

Indien je verzoek wordt gehonoreerd betekent dit niet dat je direct tot kappen over kunt gaan. De gemeente zal eerst een ‘omgevingsvergunning, activiteit kappen’ aanvragen. Deze vergunning moet aangevraagd worden voor bomen met een stamomtrek vanaf 50 centimeter op een stamhoogte van 130 centimeter gemeten. De gemeente is eigenaar van de grond en moet daarom de vergunning zeif aanvragen. Onder de vergunning vallen ingrijpende handelingen zoals kappen van de boom, maar ook het tot op dikke takstompen terugsnoeien van alle takken (zogenaamde kandelaberen).

Indien de gemeente een kapvergunning verkrijgt wordt je geïnformeerd en kun je de boom (laten) kappen. Indien de vergunningsaanvraag wordt afgewezen wordt je ook geïnformeerd en moet je de boom te laten staan.

Kappen wordt door een deskundige uit de vereniging gedaan, waarbij vooraf de kosten worden bepaald en betaald. De kosten voor het kappen van een boom die niet vergunningsplichtig is bedragen € 75,-. De kosten voor het kappen van bomen die vergunningsplichtig zijn bedragen €150,-. Er wordt pas gekapt als het volledige bedrag is voldaan aan de penningmeester. De zaagploeg zaagt de boom in kleine stukken en versnippert de takken op de tuin, de handzame houtstukken blijven liggen, deze kun je zelf opruimen of verwerken op je tuin.

Wij conformeren ons uiteraard aan de regels van de gemeente die aangeven dat in het broedseizoen niet gekapt wordt. Wij adviseren ten sterkste leden ook het snoeien van struiken niet te doen in het broedseizoen.

In spoedsituaties bijvoorbeeld na een storm, neem contact op met het bestuur.

Indien de bomen door de gemeente gekapt worden, omdat zij dat noodzakelijk vinden, dan wordt dat door aan aannemer gedaan. Wij worden daarover niet altijd vantevoren geïnformeerd of soms pas op het laatste moment. Aannemers laten geen snippers achter, zij verkopen het hout en de snippers.

Ten slotte,  de gemeente heeft met de kapprocedure in 2015 richtlijnen uitgegeven over het planten van bomen, lees alle details in het informatieblad dat je hieronder kunt downloaden.