Taxatie en verkoop van je tuin

Wil je de tuin opzeggen omdat je er niet langer voor kunt of wilt zorgen? Dan zal deze eerst verkoopklaar moeten worden gemaakt, waarna de taxatiecommissie de tuin en opstallen kan taxeren. Hiermee bedoelen we dat de tuin en/of het huisje geen (jaren) achterstallig onderhoud mag vertonen. Wend je vervolgens tot het bestuur om je voornemen om de tuin op te zeggen kenbaar te maken, een van de bestuursleden zal samen met jou de tuin bekijken en beoordelen of de tuin inderdaad verkoopklaar is.

Data

Eenmaal door het bestuur geaccepteerd als verkoopklaar wordt de tuin op de lijst gezet om te taxeren, er zijn vaste taxatiedagen op zaterdagen.

Voor de komende periode zijn de volgende data vastgesteld:

17 oktober 2020
21 november 2020
13 februari 2021
10 april 2021
5 juni 2021

Houdt hier rekening mee als je je tuin wilt verkopen. Zorg er ook voor dat je tuin in de tussentijd bijgehouden wordt, zeker in de groeimaanden kunnen tuinen binnen 4 weken ondoordringbaar worden en zal de taxatiecommissie de tuin niet meenemen in de taxatie.

De taxatie
De taxatie geschiedt door tenminste drie leden van de taxatiecommisssie. Van de taxatie wordt een rapport opgemaakt, waarvan een afschrift naar het bestuur gaat. Door de taxatiecommissie wordt de waarde van de opstallen, beplanting en bestrating vastgesteld. In het taxatierapport vermeldt de taxatiecommissie de gebreken. Indien mogelijk wordt van het huisje en de gebreken digitale foto’s genomen en opgeslagen in de ledenadministratie van de vereniging. Indien een lid zich niet kan verenigen met het in het taxatierapport genoemde bedrag kan  binnen één maand nadat het lid kennis heeft genomen van de taxatie van de taxatiecommissie in beroep gegaan worden bij de technische commissie van de AVVN; dit beroep moet schriftelijk worden ingesteld. De verkoop van het huisje wordt pas ter hand genomen als de verkoper zich, al dan niet door tussenkomst van de AVVN, waarvan het advies bindend is, akkoord heeft verklaard met de verkoopprijs.

Afwikkeling
Als een tuin verkocht is, verstuurt de penningmeester een factuur aan het nieuwe tuinlid. Nadat deze factuur is betaald, kan de overdracht plaats vinden. Tijdens de overdracht worden resterende sleutels van de verkoper alsmede geregistreerde heksleutels ingenomen en opnieuw uitgegeven aan het nieuwe tuinlid, waarbij voor de ontvangst van de heksleutels moet worden getekend en registratie plaatsvindt in het sleutelboek. Het nieuwe lid ondertekent de lidmaatschapsbevestiging van onze vereniging en is hiermee ingeschreven.

Na afronding van de procedure stuurt de penningmeester een creditnota met de afrekening naar de verkoper en wordt het verkoopbedrag (minus de verkoopcommissie) uitbetaald.