Partnerlidmaatschap

Volgens ons Huishoudelijk Reglement zijn dit de regels omtrent partnerlidmaatschap:

Per tuin kan één in Rotterdam wonend partnerlid (huwelijks- of geregistreerd partner, volwassen kinderen) worden ingeschreven. Voor inschrijving dient het beoogd partnerlid bij het bestuur te worden voorgesteld. Wijziging van partnerlid is alleen mogelijk met toestemming van het bestuur. Het ingeschreven partnerlid moet zijn voorkeursrecht zoals geformuleerd in de statuten (artikel 9) en de daarmee samenhangende verplichtingen uitoefenen binnen twee maanden na vertrek of overlijden van het verenigingslid.

In de statuten staat, artikel 9, lid 8a

Indien het lidmaatschap van het lid eindigt als gevolg van één van de onder lid 1 sub a, b of c genoemde gronden, heeft mits de door het lid ten aanzien waarvan het lidmaatschap is geëindigd de over het lopende boekjaar verschuldigde contributie is voldaan diens echtgenoot/genote, partner of één van diens daartoe schriftelijk door het lid aangewezen meerderjarige kinderen het recht om als lid van de vereniging te worden toegelaten.

Lees hiervoor de Reglementen.

Aanvragen partnerlidmaatschap

Leden en hun partner die gezamenlijk een huishouding voeren (gehuwd of samenwonend zijn) kunnen een partnerlidmaatschap aanvragen. Leden kunnen ook hun volwassen kind partnerlid laten worden.

Partnerlidmaatschap vraag je aan door onderstaand formulier in te vullen, waarmee jullie schriftelijk verklaren dat jullie gezamenlijk een huishouding voeren of ouder-kind zijn. Vul de gegevens in en kom beiden met dit formulier en identiteitsbewijzen naar het bestuursspreekuur. Wij maken kennis, ondertekenen het formulier en controleren de identiteitsbewijzen. Daarna nemen wij op in onze administratie dat er een partnerlid is.

Kunnen vrienden partnerlid worden? Nee.

Vrienden die gezamenlijk een tuin onderhouden komen niet in aanmerking voor partnerlidmaatschap. Dit heeft alles te maken met erfrecht. Een volkstuin vertegenwoordigt immers waarde. Bij overlijden gaat die waarde naar de erfgenamen, niet naar de vrienden. Tuinier je met vrienden, laat hun gegevens dan in jouw dossier opnemen via onderstaand formulier dat je inlevert tijdens een spreekuur (onder vertoning van de gevraagde documenten), dan is het bestuur daarvan in ieder geval op de hoogte. Bij vertrek van de tuin, kan het bestuur op verzoek overwegen om de medetuinders voorrang te geven bij het aankopen van de tuin. Het bestuur is het niet verplicht en het formulier geeft geen recht! En het is zeker geen methode om de wachtlijst te omzeilen ;-)

Download, vul in en kom naar het spreekuur van het bestuur

Extra toelichting

1. Een tuinhuis is bezit. Bij overlijden betekent het dat wij ons moeten houden aan erfrecht en dat het bezit dus in handen komt van de erfgenamen of degene die met notariële verklaring kan aantonen dat hij/zij het tuinhuis in bezit krijgt. Indien diegene partnerlid is, dan kan ook het lidmaatschap overgaan op diegene.

2. Bij vertrek op andere wijze van het lid krijgt het partnerlid twee maanden voorkeursrecht op het overnemen van de tuin. Deze regel staat ook in het Huishoudelijk Reglement. Dat kan onderling geregeld worden tussen lid en partnerlid waarbij de overeenkomst overgaat naar de ander en daarbij administratiekosten doorberekend worden door de vereniging. Of via een normale verkoop met taxatie.
Je kunt partnerlid worden bij huwelijk of geregistreerd partnerschap of als volwassen kinderen.

3. Indien het gaat om gezamenlijk gebruik van de tuin waarbij de een lid is en de ander geen partnerlid, is het zinvol om alvast het bestuur te informeren dat het niet-lid bij vertrek graag de tuin wil overnemen middels bovenstaand formulier. Dit verzoek wordt opgenomen in het papieren dossier en daarnaar kan verwezen worden zodra het aan de orde is. Het bestuur is niet verplicht dit verzoek in te willigen. Indien ze dit doen, moet het bestuur hierover verantwoording afleggen tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering, omdat de procedure van de wachtlijst dan niet gevolgd is.