Partnerlidmaatschap

Volgens ons Huishoudelijk Reglement zijn dit de regels omtrent partnerlidmaatschap:

Per tuin kan één in Rotterdam wonend partnerlid (huwelijks- of geregistreerd partner, volwassen kinderen) worden ingeschreven. Voor inschrijving dient het beoogd partnerlid bij het bestuur te worden voorgesteld. Wijziging van partnerlid is alleen mogelijk met toestemming van het bestuur. Het ingeschreven partnerlid moet zijn voorkeursrecht zoals geformuleerd in de statuten (artikel 9) en de daarmee samenhangende verplichtingen uitoefenen binnen twee maanden na vertrek of overlijden van het verenigingslid.

In de statuten staat, artikel 9, lid 8a

Indien het lidmaatschap van het lid eindigt als gevolg van één van de onder lid 1 sub a, b of c genoemde gronden, heeft mits de door het lid ten aanzien waarvan het lidmaatschap is geëindigd de over het lopende boekjaar verschuldigde contributie is voldaan diens echtgenoot/genote, partner of één van diens daartoe schriftelijk door het lid aangewezen meerderjarige kinderen het recht om als lid van de vereniging te worden toegelaten.

Lees hiervoor de Reglementen.

Aanvragen partnerlidmaatschap

Leden en hun partner die gezamenlijk een huishouding voeren (gehuwd of samenwonend zijn) kunnen een partnerlidmaatschap aanvragen.

Partnerlidmaatschap vraag je aan door schriftelijk te verklaren dat jullie gezamenlijk een huishouding voeren, jullie beider persoonlijke gegevens te vermelden in deze brief, een kopie van het identiteitsbewijs van de partner en een kopie van een bewijs van gezamenlijke huishouding te overhandigen. Deze gegevens controleren wij, daarna neem je ze weer mee (i.v.m. AVG).

Kunnen vrienden partnerlid worden? Nee.

Vrienden die gezamenlijk een tuin onderhouden komen niet in aanmerking voor partnerlidmaatschap. Dit heeft alles te maken met erfrecht. Een volkstuin vertegenwoordigt immers waarde. Bij overlijden gaat die waarde naar de erfgenamen, niet naar de vrienden. Tuinier je met vrienden, laat hun gegevens dan in jouw dossier opnemen, dan is het bestuur daarvan in ieder geval op de hoogte. Bij vertrek van de tuin, kunnen wij op verzoek overwegen om de medetuinders voorrang te geven bij het aankopen van de tuin.

Download, vul in en kom naar het spreekuur van het bestuur

Verklaring Partnerlidmaatschap