Kascommissie

De kascommissie bestaat uit tenminste drie leden die geen deel uit mogen maken van het bestuur en benoemd zijn door de algemene ledenvergadering. Zij moeten jaarlijks verslag uitbrengen aan de algemene ledenvergadering van hun bevindingen op het gebied van de rekeningen en verantwoording over het lopende boekjaar. Men kan zich eventueel bij laten staan door een registeraccountant en/of accountant-administratieconsulent.