Beste leden,

In een aparte mail van de penningmeester ontvangen jullie de jaarnota 2022. Deze bestuursnieuws is een korte toelichting daarop. In de toelichting kunnen jullie onder andere lezen dat er meevallers en tegenvallers zijn, de laatsten mede als gevolg van de corona beperkingen. Lees hieronder dus verder. Tijdens de voorjaars ALV volgt nog een toelichting op de begroting en een stemming voor akkoord.

Vrijdag nog geen jaarnota ontvangen? Check dan eerst even je map ongewenste e-mail om te kijken of hij daar misschien in terecht is gekomen.

Gebruiksrecht tuin

Dit is het bedrag aan pacht dat de gemeente/SVIN aan ons doorberekent. Het totale bedrag wordt naar rato omgeslagen aan de 170 tuinen. Dit jaar komt het gebruiksrecht uit op € 1,87 per m2.

Lidmaatschap AVVN 2022

Het lidmaatschap van de AVVN is in 2022 € 26,75 per tuin.

Contributie VTV Blijdorp 2022 – Verhoging contributie op basis van de begroting 2022

De contributie voor VTV Blijdorp gaat van € 142,50 naar € 165,- per jaar, op basis van de begroting 2022 (zie hierna). Een correctie op het geplande onderhoud van gebouwen en duurzame middelen en de verhoogde gasprijs zijn de grootste veroorzakers van deze verhoging. Wij hopen dat de inkomsten voor de verkoop van tuinhuizen in 2022 meer zijn dan in 2021 (een belangrijke inkomstenbron, want toen zijn er nauwelijks tuinen van eigenaar gewisseld.

De begroting voor 2022 is opgemaakt met daarbij rekening houdend met de kosten die commissies verwachten te gaan maken, de vaste lasten en de verwachte opbrengsten komend jaar. Een gedetailleerde toelichting zullen wij geven op de eerstvolgende ALV waarin wij zowel de jaarcijfers als deze begroting bespreken. Normaal wordt een begroting behandeld in een najaars ALV, maar die was ook in 2021 niet mogelijk vanwege de coronamaatregelen. Gevolg daarvan is dat wij ook de voorgestelde contributieverhoging niet vooraf hebben kunnen laten bekrachtigen door de ALV. Dus deze zullen wij in stemming brengen op de voorjaars ALV. Bij voorgaande verhogingen is altijd ingestemd, dus wij gaan er vanuit dat ook deze keer de leden de contributieverhoging begrijpen.

Verzekeringspremie

De premies zijn ongewijzigd. Het is belangrijk om te controleren of de bedragen die je op de factuur vindt nog steeds juist zijn. Per 1 maart worden de nieuwe bedragen vastgesteld, dus mocht je wijzigingen hebben, stuur die dan aan de penningmeester voor 15 februari a.s. Er volgt dan een naheffing. Bij wijziging na 1 maart gaat het nieuwe verzekerde bedrag pas in vanaf 2023.
Kijk voor meer informatie op https://www.vtvblijdorp.nl/wp-content/uploads/2022/01/Zicht-collectieve-verzekering-tuinhuizen-VTV-Blijdorp.pdf

Waterverbruik

In verband met een teruggave van het Hoogheemraadschap via de SVIN is het mogelijk dit tarief te verlagen naar € 1,- per m3. Indien er geen watermeterstand is ontvangen, is er een schatting gedaan.

Stroomverbruik voor leden met stroom op de tuin

Het bedrag per kWh wordt verlaagd naar € 0,10 omdat dit beter aansluit bij de nota van Eneco en wij jaarlijks weer een groot deel van de energiebelasting terug krijgen.
Bijdrage reservefonds blijft voor 2022 gelijk.
Restitutie investeringsbijdrage kan dit jaar toegekend worden omdat er nieuwe tuinen aangesloten zijn op het collectieve electriciteitsnet naar tuinen.

Mocht je vragen hebben over de jaarnota, mail dan aan [email protected].
Vragen over de begroting behandelen wij graag tijdens de eerstkomende ALV.

Vriendelijke groet,

Het bestuur
Anne Karin, Annemarie, Joke, Birgit