Op zaterdag 6 en zondag 7 november zijn de eerste twee Ronde Tafelgesprekken gehouden. De ene over ons groenbeleid en het nut van ecologisch tuinieren, de andere over tuinieren en recreëren naar aanleiding van de laatste ALV. Beide gesprekken waren zinvol en het is ons duidelijk dat wij tijdens zulke tafelgesprekken beter van gedachten kunnen wisselen dan tijdens een ALV. Daarom zullen wij dit zeker vaker gaan doen.

Hieronder vind je de verslagen.

Tafelgesprek over groenbeleid en ecologisch onderhoud van ons tuincomplex, 6-11-2021

In de loop der jaren draagt ons tuincomplex bij aan een gezonde natuur in de wijk en stad door ons beleid, de gemeenschappelijke tuinen en het ecologisch tuinieren. Anne Karin legt uit waarom en hoe we dit doen en de noodzaak van ecologisch onderhoud, als ‘stepping-stone’, voor eigen stad en ons bestaansrecht in de toekomst. We zorgen voor biodiversiteit en bij hittestress voor verkoeling, we dragen bij aan de waterafvoer en -opslag en zijn een ademruimte in de verdichte stad. Daarbij is het belangrijk om de beeldvorming van de gemeente om te buigen. Deze ziet volkstuinverenigingen namelijk als barbecueparken en een bevoorrecht gebeuren voor een handjevol Rotterdammers. De vraag is dus hoe we de waarde van ons tuincomplex in de wijk en stad beter zichtbaar en onmisbaar maken met tevens onze bijdrage aan de klimaatdoelstellingen.

De meeste aanwezigen benadrukten de natuurwaarde van ons complex en het betrekken van de wijk hierin. Volkstuinverenigingen liggen onder vuur, ons bestaansrecht is onzeker. Waaraan is behoefte in de wijk, waar worden mensen blij van, gaan we voorlichting geven en wie gaat dit doen, gaan we de kantine verhuren aan mensen uit de wijk, dienen we onze gebouwen te verduurzamen en de waterhuishouding te verbeteren, wat doen andere verenigingen? Vanuit onze vereniging gaan werkgroepjes zich hiermee bezig houden.

We spraken over onderwerpen waar regelmatig vanuit de leden commentaar komt, zoals het nieuwe maaibeleid, de test met half-verharde paden, manieren om nog beter compost te krijgen en de afvoer van takken of het verwerken daarvan op eigen tuin. Hoewel de groencommissie het mandaat van de ALV heeft om dingen te proberen en deze via nieuwsbrieven en onze site laat weten, is er toch behoefte aan meer communicatie. Ook is er behoefte aan tips en ideeën.

Voorstellen worden gedaan betreffende:

  • Het maaibeleid en half-verharding paden – het plaatsen van informatiebordjes
  • Veranderingen in het onderhoud/beleid voorleggen aan de ALV of tijdens de ALV toelichten, zodat er meer begrip is voor veranderingen.
  • Half-verharde paden – consequenties hiervan voorleggen aan de beheerder (SVIN),
  • Composteren op milieupark – meer orde houden op de aanlevering van compost, handbreed en vingerdik, Fred wil graag bijdragen.
  • Afvoer van takken – moet de vereniging dit blijven faciliteren? Wordt een ALV-punt, waar Jasper aan gaat bijdragen.
  • Foto’s van takkenrillen en andere creaties op eigen tuin in nieuwbrieven plaatsen om ideeën te geven en praktische tips en hulp te bieden. Dit kan op de site ook voor omwonenden interessant zijn.
  • De site kan ook een rol spelen voor de wijk.
  • Het verenigingsgebouw isoleren en evt zonnepanelen op daken; dit wordt een volgend tafelgesprek, op initiatief van John.

De aanwezigen waren positief over dit tafelgesprek. Er was verdieping van het onderwerp en gelegenheid om van gedachten te wisselen en elkaar beter te leren kennen. Door de informatie is er meer begrip. Met dank aan Anne Karin voor de goede gespreksleiding, Wilco voor zijn inbreng en Willy voor het verslag. Tijdens dit gesprek waren 12 leden aanwezig, inclusief de moderator, notulist en degene die inhoudelijke toelichting gaf.

Bekijk de Powerpoint presentatie

Tafelgesprek over tuinieren en recreëren n.a.v. de ALV van mei, 7-11-2021

Inleiding van Birgit.

Vraag: Waarom heb je deze volkstuin
Antwoord: Vluchten uit de stad, buiten zijn
Met de natuur bezig zijn, leren over planten en dieren
Verenigingsleven
Combinaties van bovenstaande

Vraag: Waarom neem je deel aan dit gesprek
Antwoord: Willen weten wat er speelt
Hoe we met elkaar omgaan
Meedenken en een mening vormen
Toelichten dat het besluit op de ALV niet een breed gedragen besluit is

Door corona heeft de hele gemeenschap met andere omstandigheden te maken gekregen waaronder de digitale ALV.
Daaraan voorafgaand is een amendement ingediend betreffende zwembaden en het formaat hiervan.
Na stemming is dit amendement aangenomen.
Geopperd wordt dat meerdere leden moeite hadden met digitaal stemmen en dat hierdoor veel stemmen verloren zijn gegaan.
Van het bestuur wordt meer duidelijkheid verwacht over digitaal stemmen tijdens een ALV.

Moet het bestuur het conflict oplossen?
Moet er na ieder conflict een nieuw artikel aan het HHR worden toegevoegd?

Men is het unaniem eens dat er niet teveel regels moeten komen.
Mede door corona is de tolerantiegrens verlaagd .
Het is van belang dat we met elkaar in gesprek blijven en samen tot een oplossing komen.

Betreft het probleem speeltoestellen (waaronder zwembaden) of geluid/overlast van kinderen?
Een zwembad heeft grote aantrekkingskracht op kinderen en daardoor zijn er vaak meerdere kinderen met hun geluid.
Er zijn echter ook volwassenen die een zwembad in hun tuin willen gebruiken.
Het conflict gaat echter over een zwembad.
Hierdoor komen verschillende leden niet meer met plezier naar hun tuin.
De verantwoordelijkheid overdragen aan het bestuur lost het probleem niet op.
Er zijn veel vormen van tuinieren en elk lid heeft het recht om eigen invulling te geven aan het begrip tuinieren.

We kennen allemaal de regels die op ons complex gelden.
Van het bestuur wordt verwacht beter te communiceren over bestaande regels en een ieder hierop alert te maken.

Optie: het aanstellen van een bemiddelaar.

Misschien krijgt deze discussie nog een vervolg met als onderwerp TOEKOMST.

Met dank aan Joke voor het verslag.

Hieronder de tekst van de mail die Birgit na afloop naar de deelnemers heeft gestuurd:

Een korte samenvatting van enkele punten:

De situatie tussen twee tuinders is aanleiding geweest tot een bredere discussie binnen de vereniging over regels, dat is de goede kant ervan.
Het is duidelijk dat wij met 170 tuinleden een gemengde vertegenwoordiging zijn van allerlei verschillende leeftijdscategorieen, levensfasen, wensen en verwachtingen rondom een volkstuin en een vereniging. Ook in dit gesprek liepen de meningen uiteen over hoever je moet gaan met regels, of regels juist goede kaders bieden, of dat steeds meer regels een hellend vlak zijn naar een keurslijf etc.
Wij waren het met elkaar eens dat een gemene deler vinden over wat wel en niet gereguleerd moet worden nog best een uitdaging is.
Maar dat er wel plek moet zijn voor verschillende typen tuinders.
En dat dit gesprek slechts een eerste aanzet was tot verdere invulling.

Het was duidelijk dat geluid en geluidsoverlast in welke vorm dan ook (feestjes, spelende kinderen e.d.) een belangrijke factor is in de beleving van de volkstuin en het plezier erin.
Het lijkt er wel op dat de tolerantiegrens bij mensen in het algemeen lager is de laatste jaren en misschien ook nu door de coronamaatregelen.

Het lijkt dat leden het moeilijk vinden om anderen aan te spreken en ook is de reactie bij aanspreken niet altijd prettig.

Er werd gesuggereerd dat het misschien beter is om te focussen op omgangsregels, zodat als er kwesties zijn, je toch met elkaar in gesprek blijft en dat dit de weg naar de oplossing is, in plaats van specifieke regels over toestellen, tuininhoud e.d.

Er werd gesuggereerd om in de vereniging iemand te hebben die bij conflicten tussen tuinders kan bemiddelen en dat dit een taak kan zijn die buiten het bestuur uitgevoerd wordt, waarbij leden het dus met elkaar oplossen.

Verder werd duidelijk dat de met name digitale communicatie van het bestuur, nieuwe voorstellen voor de ALV e.d. beter moet om iedereen alert en geinformeerd te krijgen. Zodat in ieder geval elk stemmend lid een voorstel goed begrijpt en dus zijn/haar mening kan uiten. Dit zou een onderwerp kunnen zijn voor een volgend Ronde Tafelgesprek. Wat wordt er al gedaan en hoe kan het beter?

Er werd gesuggereerd om leden opnieuw te vragen of ze het wel eens zijn met de regel over het zwembad. Daarvan is duidelijk gemaakt dat daarvoor een procedure is. Leden hebben nu in meerderheid ingestemd met de regel. Dus de regel is opgenomen in het reglement. Het staat alle leden altijd vrij een nieuw voorstel in te dienen, wat daarna in stemming gebracht wordt bij de ALV.