Hierna een korte samenvatting van beslissingen of actiepunten van de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 28 mei.

Opening met twee dringende verzoeken: spreek met elkaar

In haar opening (te lezen op de website) had Anne Karin o.a. dringende oproepen aan alle leden: ga met elkaar in gesprek, blijf in gesprek.
Zijn je buren aanwezig vandaag en/of bij andere evenementen? Zo niet, nodig ze uit en laat ze kennis maken met onze vereniging.
Deze vereniging bestaat uit veel verschillende soorten mensen, waardoor we elkaar misschien niet meteen goed verstaan. Spreek elkaar rustig aan op regels die wij met elkaar afgesproken hebben en gedrag, doe dat op tijd en voordat je witheet van ergernis bent. En omgekeerd: slik het, incasseer het als je commentaar krijgt, neem tijd en kom er later op terug als dat echt nodig is.
Heb je klachten over ons of maak je je zorgen, heb je wensen, loopt het uit de hand; kom naar het spreekuur van het bestuur op zaterdag, ga met ons in gesprek en draag met je expertise bij aan de kwaliteit van deze vereniging.

Nog steeds een penningmeester gezocht & secretaris gezocht vanaf voorjaar 2023

Nogmaals werd aandacht gevestigd op het feit dat wij geen penningmeester hebben met financiële achtergrond. Birgit is tijdelijk penningmeester, omdat dat nu eenmaal formeel verplicht is vanuit de Kamer van Koophandel. Maar wij zoeken iemand die zich wil inzetten als penningmeester. Diegene wordt geholpen door twee andere leden die de administratie doen en zich buigen over verzekeringen en contracten.
Annemaries termijn eindigt in het voorjaar van 2023. Wij zoeken een nieuwe secretaris die nu alvast ingewerkt kan worden. Ook de secretaris wordt ondersteund door een ander lid.

Beslissingen in de ALV

Deze vergadering werd alleen bij acclamatie gestemd (handen klappen) over enkele zaken. De notulen van 2021 werden goedgekeurd, het bestuur is decharge verleend over 2021, de contributieverhoging voor 2022 werd goedgekeurd.
Er is een nieuwe kascontrolecommissie benoemd met drie leden, waarvoor dank.
Vijf leden hadden hun jubileum, 15 of 25 jaar lid, maar waren helaas niet aanwezig. Zij kunnen hun speldje of bon afhalen bij de secretaris.

Stroomfonds

Op verzoek van drie leden werd kort toelichting gegeven op het stroomfonds. In een volgend jaarverslag zal dat duidelijker weergegeven worden. Eind 2020 was er ca. 15.000 euro in het fonds waaraan leden met stroom op de tuin jaarlijks bijdragen i.v.m. onderhoud. In 2021 hebben wij een kostbare vervanging gehad van aardlekautomaten van ca. 6.000 euro. Eind 2021 was er ca. 11.000 euro in het stroomfonds. Het was in 2021 uiteraard ook aangevuld met de jaarlijkse bijdrage.
Binnenkort is er met een kleine groep leden overleg over de toekomst van het stroomfonds: is er voldoende in kas, hoe gaan wij om met de investering en de teruggave etc. In de najaars ALV wordt hiervan verslag gedaan.

Consequenties van failliet SViN en toekomstig beheer door de gemeente

Momenteel is er overleg gaande over de toekomst van het beheer van de volkstuinen door de gemeente. Het nieuwe Platform Rotterdamse Volkstuinen is erin geslaagd gesprekspartner te worden, voor het eerst sinds hele lange tijd. Dat betekent dat zij zullen aandringen op een visie op volkstuinen – iets dat er niet is – en waarvoor zij ook een voorzet gedaan hebben. Uit gesprekken met de gemeente blijkt dat die voornemens zijn in te zetten op handhaving van bouwvoorschriften en verblijf (overnachten mag van 1 april tot 1 oktober). Wat ook nog niet duidelijk is, is hoeveel huur wij volgend jaar gaan betalen. Als wij komen te vallen onder ‘commercieel vastgoed’ dan betekent dat wellicht een verdubbeling van de grondhuur (nu 1,87 per m2, dan meer dan 3,00 euro). De gemeente gaat dan wel de reductieregeling verbreden, de aankondiging daarvan komt in het najaar via de nieuwsbrief.
Uiteraard probeert het Platform ervoor te zorgen dat wij binnen ‘maatschappelijk vastgoed’ gaan vallen, zoals ook sportterreinen. Dat zou waarschijnlijk een voortzetting van de huidige huur betekenen.

Groenbeheer door gemeente – hoeveel inspraak is nog onzeker

Als de gemeente het groenbeheer van de SViN gaat overnemen, is het ook de vraag in hoeverre zij bereid zijn ons en andere complexen toe te staan een eigen beheer te voeren. Onze Groencommissie en Zaagploeg doen al jaren hun best om van VTV Blijdorp een groen paradijs met diversiteit en gezonde ecologie te maken. Dat vergt veel aandacht en tijd van hen. Wij zullen ons best doen ervoor te zorgen dat wij op dezelfde voet kunnen doorgaan.

Continuïteitscommissie bekend

In verband met de wet WBTR moet er een continuïteitscommissie benoemd worden die de zaken overnemen mocht het bestuur daartoe niet meer in staat zijn. In de najaars ALV zullen wij dat formaliseren, maar wij zijn heel blij dat enkele leden zich al bereid hebben verklaard.

Presentatie nieuwe waterputten

Koen en Jan van de Technische Commissie lieten de nieuw ontwikkelde putten zien die door de vereniging zelf wordt samengesteld. Er zijn al een paar putten uitgeprobeerd en die lijken goed te werken. Vanaf het najaar zullen de waterputten op het complex geleidelijk worden vervangen, ca. 10 per jaar in de eerste jaren, daarna wordt hopelijk het tempo opgeschroefd. Er zijn 170 tuinen.
Voor de vervanging zoeken wij drie teams van mensen die zich langere tijd inzetten voor:
1. uitgraven van waterputten bij leden die dat niet zelf meer kunnen (uitgangspunt is dat iedereen zelf graaft),
2. assembleren van de waterputten,
3. plaatsen van de waterputten.
Meld je aan bij de Technische Commissie.

Voorstellen voor verandering inzet tuinbeurten

Een commissie heeft de afgelopen tijd gekeken naar de inzet van leden bij tuinbeurten (tuin, winkel en kantine) en commissies. Ton gaf een verduidelijking daarop, zie daarvoor ook de ALV stukken. In september volgt een Ronde Tafel bijeenkomst over dit onderwerp, zodat je erover kunt meepraten. In de najaars ALV zullen wij stemmen over de voorstellen.

Voorstellen leden

John gaf een toelichting op zijn verzoek om een aanpak van verduurzaming van het verenigingsgebouw. Het bestuur gaf aan geen tijd, noch kennis te hebben om hiervoor een voorstel te doen. Er wordt in het najaar een Ronde Tafel bijeenkomst georganiseerd, zodat leden hierover kunnen spreken en gezamenlijk met een voorstel kunnen komen.
Jan had vlak voor de ALV nog een voorstel ingediend voor een extra ALV over het stroomfonds, maar dat vond hij bij nader inzien niet nodig. Hij sluit aan bij het groepje dat gaat overleggen.

Prettige vergadering

Al met al was het een prettige ledenvergadering, net iets langer dan de beloofde 1,5 uur. Maar alles in goede sfeer en verstandhouding. Wij danken de leden die ons achteraf complimenteerden. Het is fijn om te merken dat het werk gewaardeerd wordt.

Zaterdag 25 juni klusdag – hou de dag vrij en meld je t.z.t. aan

Zaterdag 25 juni is de volgende klusdag. Dan worden er o.a. weer heggen geknipt, groenonderhoud gedaan, bankjes geschuurd en geolied. Dus hou die dag vrij en hou de mail in de gaten zodat je je op tijd kunt aanmelden.