Ongeveer 30 leden hebben zaterdagmiddag hard gewerkt aan het beoordelen van de belangrijkste stukken die wij toegezonden hebben gekregen. Deze informatie gaat vandaag (maandag 16 januari) naar de gemeente ter voorbereiding van de informatiebijeenkomst morgen. Die kun je online meekijken vanaf 19.30 tot 22.00 uur: https://onlinevideoproducties.webinargeek.com/informatieavond-gemeente-rotterdam-over-de-rotterdamse-volkstuinverenigingen

Hieronder vind je de vragen, opmerkingen, conclusies van de zes groepen die met elkaar gesproken hebben.

Wij danken nogmaals iedereen die hieraan heeft meegedaan!

En herinnering: vandaag is de laatste dag dat je jouw eigen vragen kunt indienen bij de gemeente. Doe dat vooral, hoe meer vragen er komen, hoe meer de politiek beseft dat het veel mensen in hun hart raakt. De mail kan naar [email protected], graag met cc naar het bestuur. Dan zetten wij het erbij op de pagina Vragen (zonder jouw naam uiteraard). Weet je niet wat je moet vragen? Kijk dan op die pagina, er staan al heel wat voorbeelden!

Verslag bijeenkomst

Zaterdag 14 januari 2023
Input leden voor gemeente

Introductie bestuur

Vragen kunnen gemaild worden aan de ambtenaren, hier hebben ze zelf om gevraagd. Verzoek aan alle leden om individueel te mailen, met bestuur op kopie.

Aanstaande dinsdag zullen vragen beantwoord worden door de gemeente. Dinsdag avond is hiervoor een informatieavond. Woensdag is tevens een overleg op het stadhuis, waar leden worden gevraagd fysiek te verschijnen. Meer info in de eerder verstuurde stukken.

Hoewel de gemeente aangeeft dat er overleg heeft plaats gevonden, is dat in onze ogen niet het geval. De participatie ladder wordt niet gevolgd door de gemeente.

Ons verzoek is om dit proces direct stop te zetten en een redelijk proces te starten. Dit is reeds verwoord in een brief.

Soms moeten we een pas op de plaats zetten, om procedures te volgen.

Marjan Olfers staat ons juridisch bij. Een van de vragen is of de gemeente de huidige huurovereenkomst wel rechtmatig opgezegd.

Wij proberen de politiek achter ons te krijgen, dat lijkt vooralsnog de enige weg.

Verzoek om niet individueel raadsleden aan te schrijven. Het mag wel bij de ambtenaren individueel belegd worden. Een verzoek aan de fractie als geheel is ook mogelijk.

Verzoek om “knip en plak” informatie op de website te plaatsen, om het voor leden makkelijk te maken vragen in te dienen.

Er wordt een petitie klaar gezet, welke na woensdag online gaat indien nodig blijkt.

Input leden

Algemene bepalingen grondhuur gemeente Rotterdam: dit is gericht op vastgoed en hoort niet bij een volkstuincomplex. Het is omschreven in juridische taal. Advies: verwerk dit in alle vragen en weerleg dit aangezien deze bepalingen gericht zijn op vastgoed wat een vtv niet is.

Noot: we vallen onder maatschappelijk vastgoed, wat kostendekkend mag zijn maar niet commercieel geëxploiteerd mag worden.

Waarom draaien we de rollen niet om? En laten we de gemeente reageren op de vraag op de onzin voorstellen die door hen voorgesteld worden?

Gemeente zegt al 20 jaar dat er een handhavingskader voor volkstuinen komt.

Benadering van de gemeente getuigt niet dat zij met VTV in gesprek willen. Er zijn eerder debacles geweest waar de gemeente toezicht had moeten houden, wat niet is gebeurd.

Demacatielijst: bestaat uit 2 onderdelen, groen (alles wat groen is) en grijs (alles wat beton en stenen). De opmerkingen van deze groep zijn gericht op onze VTV en mogelijk niet op andere VTV’s, waarbij wij als voorbeeld zouden kunnen dienen.

VTV Blijdorp is een ecologische oase in de stad en maakt onderdeel uit van een groter groengeheel (Stadspark West). Na de demarcatielijst bestudeerd te hebben concluderen we dat de gemeente het onderhoudsniveau op dat van een gemeentelijk plantsoen wil gaan brengen. Niet alleen zullen de kosten voor het onderhoud van ons complex voor de gemeente (en ook tuinleden stijgen), maar de ecologische waarde en biodiversiteit nemen hierdoor af.

Alle onderhoudswerkzaamheden die ervoor zorgen dat de ecologische waarde behouden blijft worden door de specialisten in de verenigingen al uitgevoerd. Wij stellen voor dat het blok groenonderhoud in zijn geheel bij VTV Blijdorp blijft, zodat wij naast het beperken van de kosten, ook de verdere ontwikkeling van de ecologische waarde en biodiversiteit garanderen.

De “rotte appels” volkstuinen worden als maatstaf gehanteerd, waar ze ons complex zouden kunnen gebruiken als voorbeeld en de rollen om draaien.
Wethouder uitnodigen om ons complex te komen bewonderen.
Website bevat zeer veel artikelen over biodiversiteit.

Kwaliteitseisen: groot aantal zaken is reeds geregeld in huishoudelijk reglement. Er worden geen afspraken gemaakt hoe om te gaan met situaties die nu al niet meer voldoen aan deze eisen.
Je mag geen bomen meer planten op je eigen tuin. Dit is onderdeel van tuinieren en derhalve onrealistisch.
Je mag niet met leiding water besproeien, wat vanuit duurzaamheid goed lijkt, echter niet realistisch voor bijvoorbeeld nutstuinen.
Gemeente kan tuinen toekennen aan instanties met noodzakelijk nut. Het is echter onduidelijk hoe en waarom en wat de gevolgen voor de VTV zijn.
Als er gesaneerde of vervuilde grond aanwezig, de gemeente kan dit saneren.

Behandel deze situatie niet als economische zaak, maar als ecologische zaak. De volkstuinders, 5000 personen exclusief gezin, familie, vrienden, dragen maatschappelijk en ecologisch bij aan Rotterdam. Door de voorstellen van de gemeente verdwijnt dit. Hierdoor verdwijnt de participatie maatschappij.

Kwaliteitseisen: de kern van dit concept is goed, een volkstuin is immers bedoeld om te tuinieren, niet om te bewonen.

Het ideaal waar de gemeente naar toe wil, daar zijn wij al als volkstuin.

Er is door politiek veel druk uitgevoerd om iets op te leveren vanuit de gemeente, wat duidelijk blijkt uit de stukken. Er staan opmerkingen van ambtenaren in bijvoorbeeld.

Proces: waarom gebeurt dit nu en welk probleem wordt geadresseerd. Aandacht trekken, bijvoorbeeld via media. Juridische weg bewandelen. Flora en fauna wet inzetten, bijvoorbeeld door beschermde dieren te houden op onze VTV. Geld voor bestuurlijke vernieuwing eisen. Procedurele fouten bevechten. Ludieke acties, zoals met ladders naar het gemeentehuis. Bijvoorbeeld een BN’er voor ons laten spreken. WOB (Wet Openbaar Bestuur). Alles kapitaliseren, om tegengeluid te geven op hoge huur en kosten voor gemeente.

Ga registreren welke diersoorten aanwezig zijn in je tuin, om ecologische waarde van onze tuin te vergroten.

Afhankelijk van het resultaat woensdag, zal er vervolg actie plaats vinden.

Verzoek om woensdag fysiek aanwezig te zijn op het Stadhuis om 19.00 uur, als statement richting wethouder.

Verzoek om mensen te mobiliseren ons te helpen. Bijvoorbeeld door op sociale media te plaatsen en op te roepen tot het tekenen van de petitie en aanwezig te zijn op woensdag in het stadhuis.

Persoonlijk boodschap van bestuurder Birgit.

Na de bijeenkomst werd het volgende punt ingebracht:
Juridisch is het belangrijk om alle punten te benoemen, anders wordt mogelijk het primaire punt van tafel gegooid (zoals huurovereenkomst deugt niet of is niet opgezegd) en verdwijnt onze grond.

Tekst voorstel:
Primair zijn wij van mening dat het contract op onjuiste wijze is opgezegd en derhalve bestaat het contract nog (tot 2027). Secundair, een handhavingskader ontbreekt en dus kunnen diensten niet tot handhaving over gaan. Daarnaast kunnen hier alle overige inhoudelijke punten ondergebracht worden.

Proces, toekomst, strategie en tactiek.

Hieronder de suggesties m.b.t. proces, toekomst, strategie en tactiek:

Waarom is er een wijziging van de huurvoorwaarden als de Gemeente zelf aangeeft dat ze volgens de zelfde voorwaarden als van de SViN verder met de volkstuinen willen, (zie brief gemeente)?

Welke nieuwe regelgeving en inzichten maken dat we nu een nieuwe overeenkomst met de Gemeente moeten sluiten? Er word vaag verwezen naar veranderende regelgeving. “Regels en eisen veranderen doorlopend door nieuwe regelgeving, nieuwe inzichten enz. enz.” Dat gebeurt als er aanwijsbare problemen zijn in een situatie, dat is in het geval van de volkstuinen niet aan de orde. Waarom is er dan een nieuwe regeling nodig? De oude voldeed prima, ook daar staan regels in over hoe er om moet gegaan worden met een volkstuinpark.

Er word nergens duidelijk gemaakt wat er schort aan de oude regelingen.
(Zie brief: Zelfwerkzaamheid 28-12-2022, Casenummer: AS 22/14193)

Aandacht trekken

Advocaat/rechtszaak/kortgeding om directe besluit huurovereenkomst/huurverhoging te stoppen/ juridische verhaal halen

Lobby, niet bij wethouder, maar bij ondersteuners wethouder (ambtenaren/assistenten)

Waar kan wethouder mee scoren? Hij heeft armoedebestrijding in zijn portefeuille en een achterban die ook volkstuintjes heeft.

Procedurefouten vinden. Waar zouden we die kunnen vinden?

Escaleren op proces en relatie

Noodklok, urgentie, niet werkzaam

Waar is/zijn ze gevoelig voor?

Rechtsongelijkheid

WOB, begroting van de volkstuinen opeisen via WOB. Ook andere documenten die nu verborgen blijven. Transparantie van het proces!

Waarom krijgen we geen geld voor bestuurlijke vernieuwing? Subsidie bij wethouder aanvragen of elders. Dit als alles doorgaat zoals voorgesteld.

Achterstallig onderhoud eerst laten uitvoeren, als we de huurverhoging accepteren

Alles kapitaliseren van positieve effecten tuinparken in de “Volkstuinen rekenkamer”

Right to challenge, hoe in zetten?

Traineren proces, gerrymandering

Vooral Fauna die beschermd is stimuleren, daardoor wordt Volkstuinpark een beschermd gebied. Bv. Vleermuizen zijn beschermd, dus vleermuiskasten ophangen

Onderhoudsplannen van de Gemeente contraproductief voor de biodiversiteit. Zijn opgesteld met regels uit publicatie 147 wegbeheer. Een volkstuin is geen snelweg!

Kwaliteitseisen

We hebben de gemarkeerde, nieuwe eisen bekeken. In het algemeen konden we ons hierin vinden, veel eisen komen zo al min of meer in ons eigen huishoudelijk reglement voor. Het lijkt erop dat de gemeente bestaande huishoudelijk reglementen, en verenigingen zoals de onze (ecologische instelling, hoofdzaak tuinieren) als voorbeeld heeft genomen.

Voor verenigingen die meer op recreatie zijn, dan tuinieren zullen sommige eisen harder aankomen. Daarin kunnen ook binnen de platformgroep meningsverschillen ontstaan.

Bij een paar eisen stellen we wel vragen:

Soms worden eisen wat scherper of explicieter gesteld dan nu, bijvoorbeeld:
3.2
bebouwingspercentage van een complex max 15%
bouwhoogte verenigingsgebouw max 6m.
bebouwing perceel max 20%
langs beschoeing min. 80cm vrij
max 15% bedekt met halfverharding.

We vinden de eisen niet onredelijk voor handhaving in de toekomst, maar vragen ons wel af wat de coulantie is bij bestaande situaties.
Soms zijn er nieuwe eisen, zoals:
2a: na verhuizing uit Rdam binnen 5 jaar tuin verlaten
2e: per gezin max 1 verblijfstuin

Ook hier vinden we de eisen niet onredelijk voor handhaving in de toekomst, maar vragen ons wel af wat de coulantie is bij bestaande situaties.

Een aantal eisen beperken de zeggenschap van de vereniging, zoals:
2d: tuinen kunnen worden toegekend aan organisaties van maatschappelijk nut

Hoewel we het idee sympathiek vinden, is er geen indicatie van de mate waarin de gemeente tuinen voor andere doel(groep)en aan de vereniging kan onttrekken. Er wordt geen limiet gesteld aan het aantal tuinen dat we ter beschikking zouden moeten stellen, en er lijkt geen mogelijkheid tot inspraak te zijn.

3.4: eisen van welstand
Het is vaag wat ‘redelijke eisen van welstand’ zijn. Zeker als dit in verband wordt gebracht met ’te verwachten ontwikkeling van de omgeving’.
Naast VTV Blijdorp worden dure appartementen gebouwd, het kan best dat de gezellig rommelige rand van ons complex waar deze appartementen op uitkijken voor een paar bewoners een doorn in het oog is. Zou dus geeist kunnen worden deze huisjes op de volkstuin-Prunuslaan te slopen?

6p: Deze is nogal complex gesteld.
Als een gebied licht verontreinigd is (geen reden voor paniek, geen gevaar voor volksgezondheid), kan de verhuurder TOCH een gebruiksbeperking opleggen.
Een groot deel van de grond rond Rotterdam is verontreinigd. Er zijn tuinverenigingen waar geen groente mag worden verbouwd omdat er lood in de grond zit. Dit is een begrijpelijke beperking van het gebruik, maar in dat geval is er dus wel een risico voor de volksgezondheid.
In deze kwaliteits-eis wordt niet aangegeven wat (als de verontreiniging tenslotte acceptabel is) dan wel de reden van de beperking zou zijn, en wat de grens van deze beperkingen is.
Er wordt geen idee gegeven van het probleem waar de maatregel voor bedoeld is, en geen maat voor de daaropvolgende beperking. Dit geeft de gemeente theoretisch de vrijheid om voorbijgaand aan de rechten van verenigingen hele complexen te sluiten, omdat bv. het loodgehalte in de grond wat hoog is.
Een aantal eisen hebben direct te maken met kunnen tuinieren:

4.1a a. Het planten van bomen door huurder is niet toegestaan.

We vinden dit een ontoelaatbare beperking. We hebben het over tuinverenigingen. Je tuin inrichten door boompjes te plaatsen is een belangrijk onderdeel van het tuinieren.
We zouden graag weten wat de achtergrond van deze beperking is. Wil de gemeente het zich gemakkelijk maken bij opheffing niet teveel werk hebben om de grond bouwrijp te maken? Daarvoor is men geloof ik al ingedekt met de (onhaalbare) eis in het huurcontract na opheffing de grond kaal op te leveren. Is ook in strijd met gemeentelijk beleid van vergroening.

6i niet meer met leidingwater sproeien.
In plaats van een absoluut verbod liever een verzoek tot beperking. Alle tuinen hebben toegang tot een sloot en kunnen daarmee wel besproeien (zeker wanneer je stroom hebt). Maar dit zijn eisen voor alle volkstuinverenigingen. Nutstuinen hebben vaak niet zo’n sloot vlakbij, dan heeft groente verbouwen weinig zin meer, want ze komen droge zomerweken nauwelijks nog door.


NB. Uit de grote overlap tussen de nieuwe kwaliteitseisen en ons eigen staande beleid, maak ik op dat de gemeente verenigingen nastreeft volgens grotendeels onze principes. Dat is heel positief, wij zijn misschien een voorbeeldcomplex, en ik heb de indruk dat ze ook o.a. ons HHR bekeken hebben.

Maar kennelijk hebben ze het nodig gevonden meer van deze zaken expliciet te benoemen in eisen.
Dat zal dan ingegeven zijn door plekken waar het er anders aan toe gaat, vol ‘mechanische muziek’, onderhuurders, torenhoge schuttingen, huisjes van 50m2, 80 % betegelde bbq tuinen, etc.

Ik heb daar geen zicht op, maar het zal er zeker niet overal zo idyllisch aan toe gaan als bij ons.

Het platform (40 van de 44 verenigingen) kan nu dan nog wel eensgezind optreden, maar op die visie op wat een VTV zou moeten zijn, kan het ook splijten.
Daar moet dan door ons partij gekozen worden, en ik denk dat het goed zou zijn dit deel van de visie van de gemeente expliciet te onderschrijven. We hebben niet veel aan het model van de boze burger tegenover de overheid en “wie zal er winnen”.
We moeten constructief meedenken over wat de waarde van volkstuinen is, in deze tijd. Ook bij de gemeente is er duidelijk een visie over het belang van volkstuinen, en die toont zich in die kwaliteitseisen. Waar dat mogelijk is moeten we die, denk ik, ondersteunen (en niet er hard ingaan over bv. 60cm versus 80cm).

Wat dus zou betekenen dat sommige verenigingen, met een heel andere cultuur, zouden moeten hervormen.

Kwaliteitseisen volkstuinen

We stellen vast dat we op de tuinvereniging al ruim voldoende kwaliteitseisen hebben. We hebben de stukken voor ons. De voorgestelde veranderingen zijn geel gemarkeerd.

a. Verhuringen. Na 5 jaar huurovereenkomst ontbinden, als de huurder niet meer in R’dam woont vinden we het oké. Met name omdat we daar nu geen regelgeving voor hebben. Zij het dat daarbij door ons wordt aangetekend dat we vinden dat verhuizing naar een direct aanliggende gemeente geen betrekking mag hebben op deze algemene regel. Dan n.v.t.

d. Niet eens! We begrepen niet goed wie wordt bedoeld met de Verhuurder. De VTV of de Gemeente? Het kan toch niet zo zijn dat de tuinen door de Gemeente in gebruik kúnnen worden gegeven aan anderen dan door onszelf in te brengen leden van onze vereniging. We willen dus uitdrukkelijk nìet, dat de Gemeente een huisje kan opeisen voor één of ander “nuttig” doel. (Reden: Verstoring van de prettige omgang, en sociale cohesie op het tuincomplex.) Over deze zaken moet de Volkstuinvereniging, c.q. het bestuur van de VTV kunnen beslissen. Wij nemen beslissingen, in goede onderlinge afstemming.

e. Per gezin mag maximaal één verblijfstuin in gebruik worden genomen. Mee eens! Je mag dus niet het tuintje van je buurvrouw erbij nemen, als zij zou vertrekken. Overigens zijn wij als volkstuinvereniging geen nutstuincomplex.

3.2 Verblijfstuinen. Publieksrechtelijke eisen. Maximale bebouwingspercentage bedraagt 15% Gemiddelde tuingrootte is op ons complex is 275 vierkante meter. Hoe komt dit tot stand? Wat zijn de consequenties? Het tuindoel is, en moet blijven TUINIEREN. Niet het geven van feesten of partijen. Niet betegelen en barbecueën. Verhard oppervlak als je terrasje, schuur, kweekkas, en tuinhuisje moet evenredig zijn aan de begroeide tuin.

3.2 Slootkanten. Langs de beschoeiing. De regel is dat 80 centimeter vrij moet blijven van bomen en struiken. No problem. (Logisch ook i.v.m. het behoud van de beschoeiing in een drassig gebied.) Het punt: verhard – half verhard. Oké. Het punt: uitzonderingsregel voor kweekkastje (of een klikobak) bij een minder diepe tuin. (Het gaat om de achterste helft v d tuin toch?) Het punt: trampoline. Verboden in te graven!!! (Potverdriedubbeltjes nog‘s antoe zeg!!!) Maar hallo: Dit is een zaak van de tuinvereniging!!! Trampoline op zich, mag wel. Niet een zaak voor de gemeente Rotterdam, of oom agent met bekeuringbevoegdheid. Het punt: Erfafscheidingen. Zien we wel.

3.4 Welstand. Niet mee eens. Welstand is een zaak van de tuinvereniging, vinden wij met z’n vieren.

Onderhoud Specifiek.

4.1 a. Oneens. Economisch argument. b. Berenklauw en Japanse duizendknoop zijn schadelijk. Dus oké.

4.3 Riolering. Kosten voor aansluiting voor rekening v d huurder. Hoe is dat nu dan?

4.4 Sloten. Vraagje: Wie is de huurder? (Even onduidelijk. De vereniging of de volkstuinder?)

5. Speelelementen. Akkoord met de veiligheidseisen. Wil je dan nog een speeltuin? Wel belangrijk voor tuiniers met kinderen, dat die eventjes naar het speeltuintje kunnen. Maar ja, ook landelijk zijn er strenge veiligheidseisen. Daar kun je niet onderuit.

6. Milieu en hygiëne. Besproeien met leidingwater. Advies is: Wees zuinig/ spaarzaam met het gebruik van leidingwater. Geen nadrukkelijke eis dat je niet, of nooit, zou mogen sproeien.
Houd honden aangelijnd.

We hebben behoefte aan een juridisch “expert verenigingsrecht”. Juridisch inhuren.

Huurcontract opgezegd??? Niet mee eens!!! Met ons is niets opgezegd. Wij hebben nog een contract tot 2027. Maar oké, de vraag is dan: Is ons contract nog rechtsgeldig? (Lijkt ons van wel. Dus daarom.)

Huurverhoging? Niet mee eens. Dit valt ons héél zwaar op ons dak. Schokkend. Wat is de gemeente met ons tuincomplex van plan? Waar gaat dit op uitdraaien? Wil de gemeente het volkstuinieren geleidelijk aan gaan afschaffen? Uitermate zorgwekkend dit!!! We zijn gealarmeerd en voelen ons verenigingswerk in gevaar. Wie wil ons de grond afpakken? De gemeente? Investeerders? Vastgoed makelaars? Projectontwikkelaars? (BlackRock, Vanguard, StateStreet? Hedgefunds? Larry Fink?)

Statuutwijziging? Nee. Uitdrukkelijk: Niet mee eens.

Petitie?
Media. het AD artikel in de zaterdagkrant. De PvdA-er Narsin blijkt huisjesmelker te zijn, met 15 woningen in zijn bezit. Hij heeft dus een “huisjesmelkersbelang”. Hoe verontrustend is dat?

Commerciële invalshoek komt van DENK. Ook zorgwekkend.

Concreet voor ons belang: VERWERP “vastgoed contract”. Maak ervan: “Een Verenigingscontract” Maatschappelijk vastgoed moet alleen kostendekkend zijn. Geen winstoogmerk.

Wet Bibob? Waarom wordt er niet gewoon gehandhaafd op tuinen waar iets mis is? Zijn wij nu opeens allemaal verdacht van subversieve zaken, of criminele praktijken?

Demarcatielijst . “Biodiversiteit” staat hoog in ons vaandel. Dat bevorderen wij juist. Zaken daaromtrent niet aan de gemeente uitbesteden. Wij willen graag adviserend worden naar de Gemeente. VTV Blijdorp heeft nota bene 300 artikelen daarover op de website.

Bomen planten. Parkbomen, sierbomen zijn steevast een onderdeel van de doordachte tuinaanplant. Waarom zouden wij niet zelf mogen beslissen? Fruitbomen zijn een verhaal apart. Dat mag altijd, lijkt ons, dus: Geen aanplant of kapvergunning nodig.

Mannetje van de bomenwacht op onze tuin gespot? Wat krijgen we nou? Wat komt ie doen? Met welk doel? Uit naam van wie? Met welke bevoegdheid?

Probleem van handhaving voor de Gemeente gaan wil niet betalen.

Stop nu met dit onzalig plannen bedenken over onze hoofden heen. Werk met ons samen.
Het lijkt erop dat de wethouder wordt aangestuurd. * (Door wie? Het permanente Gemeentelijk ambtelijk apparaat? Of van buitenaf?) Hij heeft het gedaan, maar dit is broddelwerk.

Wij constateren: – Fouten in het proces. Wij willen : Ludieke zaken aanboren in onze actiebereidheid. Wij willen gebruik maken van de WOB. De Wet openbaarheid bestuur. Rekenkamer van de stad Rotterdam. Wat is die van plan? Willen we weten.

Aan de leden: Schrijf op wat er leeft en groeit en bloeit in je tuin. Maak er alvast notitie van en zet het op een A-viertje of Worddocument. Aandacht trekken met ladders, stelde een der aanwezigen voor.

Komt allen in grote getale naar de Gemeenteraadsvergadering op woensdagavond 18 januari om 19.00 uur.

Algemene bepalingen

Algemeen.
De algemene bepalingen zien op commercieel vastgoed en niet op niet-commerciële volkstuinverenigingen. Wij verzoeken u dan ook deze algemene bepaling grondhuur niet te gebruiken maar in zijn geheel te vervangen voor een bepaling grondhuur die wel past op een niet commerciële volkstuinvereniging. De hieronder genoemde opmerkingen zijn bedoeld als illustratie hiervan. Het enkel aanpassen van de genoemde artikelen is ons ziens onvoldoende.

Hieronder enkele opmerkingen.
Artikel 10 en 11 – boetebepaling en onderhuur
Houdt dit in dat alle leden van de vereniging de dupe kunnen zijn van de misdragingen van één van de bestuursleden of van één van de leden.

Artikel 12 – huurprijswijzigingen
In de huurovereenkomst is sprake van een kostendekkende huur die uitsluitend dient om de kosten die de gemeente maakt voor de instandhouding van de complexen te dekken.
Hoe verhoudt zich dit tot artikel 12.
Waarom kan er geen sprake zijn van een huurverlaging (artikel 12.2) als de gemeente minder kosten maakt voor de instandhouding van de complexen. Het gaat hier toch alleen om een kostendekkende huur.

Artikel 13 – einde huurovereenkomst of gebruik.
Kan er van een vereniging gevraagd worden om alles wat op er het gehuurde terrein staat op eigen kosten te verwijderen bij einde huurovereenkomst. Een volkstuinvereniging is immer niet commercieel en zal de benodigde financiële middelen niet hebben.

Artikel 14 – schade en aansprakelijkheid.
De schade en aansprakelijkheid wordt erg eenzijdig opgelegd aan de volkstuinverenigingen. In dit artikel is een aantal keren sprake van bedrijfsschade wat impliceert dat dit inderdaad een vastgoedcontract is.

Artikel 15 – zekerheden
In de huurovereenkomst is sprake van een waarborgsom van driemaal de huurbetalingsverplichting. Dit is voor een volkstuinvereniging niet te betalen. Geen enkele niet commerciële vereniging heeft zoveel geld tot zijn beschikking.

Artikel 22 en 23 – omzetbelasting en overige belastingen, etc
Het is niet duidelijk of de vereniging omzetbelasting verschuldigd is. Dit blijkt ook niet uit de huurovereenkomst.
Baatbelasting ziet op een eigenaren van onroerende zaken en ziet niet op een volkstuinvereniging.

Artikel 24 – hoofdelijkheid
Besturen van volkstuinverenigingen zijn vrijwilligers, gewone leden die zich inzetten voor de vereniging. Kan een vrijwilliger hoofdelijk aansprakelijk zijn?

Artikel 27 communicatie
Aanhuur is een ander woord voor het huren van een kantoorruimte of kantoorpand en ziet niet het een volkstuinvereniging.

Demarcatielijst

VTV Blijdorp is een ecologische oase in de stad en maakt onderdeel uit van een groter groengeheel (Stadspark West).

Na de demarcatielijst bestudeerd te hebben concluderen we dat de gemeente het onderhoudsniveau op dat van een gemeentelijk plantsoen wil gaan brengen. Niet alleen zullen de kosten voor het onderhoud van ons complex voor de gemeente (en ook tuinleden stijgen), maar de ecologische waarde en biodiversiteit nemen hierdoor af.

Alle onderhoudswerkzaamheden die ervoor zorgen dat de ecologische waarde behouden blijft worden door de specialisten in de verenigingen al uitgevoerd. Wij stellen voor dat het blok groenonderhoud in zijn geheel bij VTV Blijdorp blijft, zodat wij naast het beperken van de kosten, ook de verdere ontwikkeling van de ecologische waarde en biodiversiteit garanderen.

Proces

Aandacht trekken en daarbij het juridische pad bewandelen. Gelijk hebben op verschillende vlakken (intellectueel, maatschappelijk, etc). Focus op procedurele fouten en andere vorm fouten.
Rekenkamer.
Wethouder lijkt weinig verstand van zaken te hebben wat betreft volkstuincomplexen. Vermoeden bestaat dat wethouder leunt op informanten.
Escaleren op inhoud heeft vooralsnog geen succes opgeleverd. Daarom escaleren op proces en relatie.
We krijgen complimenten voor hoe we het proces aanvliegen. Zijn we te lief?
Gemeente moet conform wet openbaarheid van stukken geven conform WOB (Wet Openbaarheid Bestuur). Verhoging huurprijs wordt echter niet onderbouwd.
Duidelijke afspraken over wie wat doet. Als VTV doen wij behoorlijk wat onderhoud zelf.
Beschermde zaken inzetten, zoals bomen, vleermuizen, etc. wat bebouwing niet mogelijk maakt. Ons complex zou als tijdelijke water opvang kunnen dienen, zodat het airport niet onder water loopt.

Voorstellen:
– Lobbyen bij informanten van wethouder
– WOB
– “Minder lief” actievoeren
– VTV draagt zorg voor terrein, wij zouden geld moeten krijgen ipv betalen: alles wat wij doen kapitaliseren
– Right to Challenge
– Soort motie van wantrouwen: gemeente kan de voorgestelde afspraken niet naleven, gemeente neemt input onvoldoende mee
– Traineren
– VTV biedt bescherming, bijvoorbeeld aan dieren en maatschappij
– Juridische pad
– Rekenkamer