Dinsdag 17 januari was er een informatieavond van de gemeente waarbij per vereniging 2 bestuursleden aanwezig mochten zijn. Anne Karin en Annemarie waren namens VTV Blijdorp aanwezig en hebben ook meerdere keren gesproken. Annemarie heeft alle vragen van leden uitgeprint en overhandigd aan de wethouder, 100 pagina’s! Tijdens de bijeenkomst hebben beiden meerdere keren aan het woord geweest. Zij vroegen om uitstel van beslissingen en het gezamenlijk optrekken in een overlegproces zodat er overeenkomsten komen die passen bij volkstuinen.

De bijeenkomst was ook online te volgen, maar dat vergde nogal wat geduld, want de verbinding was erg slecht. Hoogstwaarschijnlijk komt er een registratie van de bijeenkomst online. Zodra wij die link hebben, komt hij hier. Het is fijn dat het vastgelegd is, want er zijn best aardig wat toezeggingen gedaan.

De wethouder startte met het benadrukken dat volkstuinen kunnen blijven, dat de voorstellen geen aanloop waren naar het opheffen van verenigingen. Daarna was het mogelijk vragen te stellen. Tot aan de pauze bleef de wethouder erbij, na de pauze kregen een aantal ambtenaren en een juriste het woord en zij beantwoordden vragen.

Teneur van de avond was wel dat de gemeente op diverse punten erkende dat bepalingen niet passend waren. Er werden ook diverse bepalingen geschrapt (mondeling, of het echt zo uitpakt moeten wij nog afwachten).

De gemeente heeft in ieder geval toegezegd dat er een stappenplan en een tijdpad komt om gezamenlijk tot acceptabele contracten te komen.

Woensdag 18 januari wordt e.e.a. in de commissievergadering besproken. Ook Anne Karin spreekt in, naast andere belanghebbenden.

Wees erbij op de tribune, zodat wij laten zien dat volkstuinders dit echt belangrijk vinden! Kan dat niet, volg het dan online via deze link.

KORTE WEERGAVEN BELANGRIJKE PUNTEN

In de tweede helft van de avond, na de pauze kwamen diverse ambtenaren aan het woord en werd dit gezegd & toegezegd (kort weergegeven):

 • er komt nu eerst overleg met Platform
 • daarna apart met verenigingen
 • daarna moeten alle ALV’s huurcontract en statuten goedkeuren
 • iedereen die gemaild heeft, krijgt reactie op vragen
 • er komt een aparte site waarop deze vragen ook worden beantwoord

ALGEMEEN en ANTWOORD OP MEEST GESTELDE VRAGEN

 • de gemeente gebruikt een vastgesteld model voor commerciële grondhuur ook voor de verenigingen
 • = contract + bepalingen
 • kwaliteitseisen zijn apart toegevoegd, als aanvullende algemene bepalingen
 • huurovereenkomst regelt gebruik grond tussen gemeente en volkstuinverenigingen
  statuten gaan over interne huishouding van vereniging
 • voorheen hadden SVIN en gemeente = 1 overeenkomst
  • SVIN had daarna met alle verenigingen apart een overeenkomst, verenigingen zijn daardoor onderhuurder
 • SVIN heeft beëindigd
  • gemeente heeft daardoor recht op nieuw contract vragen van verenigingen, dus de oude contracten lopen niet door
 • ‘zwaarwegend belang’ zoals staat in huurcontract over opheffing van volkstuinen is juridisch gezien een vrij hoge drempel, maar kan ook voor ruimtelijke ontwikkeling ingezet worden, in dat geval is er schadeloosstelling voor opstallen van vereniging en leden
 • opbouw kostendekkende huur:
  • rente over grond/boekwaarde
  • zakelijke lasten= verzekeringen en belastingen
  • onderhoud = grootste kostencomponent
 • gemeente en SVIN hebben beiden MeerJaren Onderhouds Plan (MJOP) opgesteld en dat samengevoegd
  • dit MJOP omvat niet alleen dagelijks onderhoud, ook baggeren, beschoeiingen, paden, alle bomen, vervanging riolen
  • op basis daarvan zijn kosten van onderhoud bepaald
  • er wordt een samenvatting gemaakt van de kosten, dat komt binnenkort
 • waarborgsom hoeven wij niet te betalen, dat gaat uit het huurcontract
 • bij alle huurovereenkomsten mag gemeente Bibob toets vragen en dat doen ze ook, nu ook voor verenigingen
 • kwaliteitseisen zijn aangepast en geüpdatet, bestemmingsplan is van toepassing, overnachten mag in seizoen
  • intern gaat besproken worden of tijd genomen kan worden en bestaande situatie tot 31-12 blijft
  • er komt een proces, met excuses voor wat er is gebeurd
  • er komt een stappenplan en een planning

STATUTEN

 • er is nu geen juridische grondslag voor betaling van huur 2023, dat moet opgelost worden
 • statuten hoeven niet aangepast als ze al goed zijn en voorzien in wat noodzakelijk is, maar uniformiteit is wel handig
 • quorum gaat uit de statuten
 • er komt een collectieve regeling met een notaris

ONDERHOUD

 • aanspreekpunt voor onderhoud voortaan 1 partij, nl. gemeente
 • boomonderhoud is grootste verschil, bomen op tuinen
 • uitgangspunt is dat alles wordt op dezelfde manier onderhouden op alle parken, en voornemen om meer circulair werken, meer maatwerk, zelfwerkzaam is mogelijk, dat wordt in individuele gesprekken afgestemd
 • systematiek verandert niet, bomen 1x per 3 jaar gecontroleerd en actie ondernomen, er zijn ook attentiebomen die een risico vormen, als er niets is, dan doen ze niets
 • natuurlijk mag je bomen planten – dus deze bepaling wordt ook veranderd
 • bomenschouw wordt besproken in jaaroverleg
 • nulmeting van natuur komt
 • opstallen moeten voor eigen rekening onderhouden worden
 • gemeente moet vergunning aanvragen en verlenen voor kappen
 • tijdpad voor jaargesprekken onderhoud is niet bekend, 44 verenigingen is best veel

BOUW EN BESTEMMINGSPLAN

 • wat is toegestaan rondom bouwen staat in bestemmingsplan, dat is uitgangspunt
 • huisje 25 m², luifel 2,40 m² (geen serre of dichtgebouwde luifel), schuur 5 m², kas 12 m² of 20 m² als je geen berging hebt
 • allemaal vergunningplichtig
 • geen prieeltje, geen ingegraven trampoline, geen schuttingen, geen speeltoestellen
 • omdat gemeente vindt dat leden niet beschikken over de grond, het is immers van de gemeente, moeten alle aanvragen akkoord van bestuur hebben
 • er worden geen afwijkingen van bestemmingsplan toegestaan
 • gaashek voor steunen plant mag wel
 • pergola vergunningplichtig, maar ze gaan daarin duiken
 • tijdens een verkoop moet situatie gebracht worden volgens bestemmingsplan
 • besturen moeten leden aanspreken op niet volgens bestemming gebruiken of bouwen
 • als er getekende toestemmingen zijn voor bouwsels die buiten de huidige maten vallen dan gaat gemeente daarmee akkoord

OVERIGE VRAGEN

 • houtkachels verbieden mag privaatrechtelijk afgesproken worden, door de eigenaar van de grond, de gemeente