Woensdagavond 18 januari van 19.00 tot 22.00 uur was de Commissie Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport bijeen om te spreken over een brief van wethouder Achbar over de voorgestelde getrapte huurverhoging voor volktuinen en de 1,9 miljoen die nodig zou zijn voor het getrapte deel.

Zaal vol volkstuinders

Volkstuinders hadden massaal gehoor gegeven aan de oproep om aanwezig te zijn. De commissieleden vertelden dat ze niet eerder zoveel publiek in een vergadering hebben gehad. Er zijn zelfs volkstuinders naar huis gestuurd, omdat er geen plaats meer was in de zaal. Hulde aan alle betrokkenen die zijn gekomen, drie uur gezeten of gestaan hebben en natuurlijk ook aan alle betrokkenen die de lange vergadering online gevolgd hebben. De pers was ook aanwezig en er stond vanmorgen al meteen een artikel in het AD.

Wethouder moet met nieuwe brief komen

Heel verrassend was het dat meteen aan het begin van de vergadering, nog voordat de insprekers aan het woord kwamen, een aantal commissieleden meteen voorstelden om na de insprekers niet meer in gesprek te gaan met de wethouder, maar hem te verzoeken met een nieuwe brief te komen. De wethouder en ambtenaren hadden immers de avond ervoor tijdens de informatieavond voor volkstuinverenigingen allerlei wijzigingen in het huurcontract en kwaliteitseisen genoemd. De voorzitter van de vergadering was de avond ervoor ook aanwezig geweest en gelukkig goed op de hoogte van de gebeurtenissen. Wij zijn hem dankbaar voor de adequate wijze van voorzitten en het herhalen van de gedane belofte om eerst met de volkstuinverenigingen in gesprek te gaan en te komen met een plan van aanpak en tijdpad, alvorens het huurcontract getekend kan worden.

Goede pleidooien van volkstuinders voor zorgvuldig proces

Acht insprekers deden hun verhaal, wat zeer verduidelijkend was voor de commissie. Het was fijn te merken dat de volkstuinders onder de commissieleden ook medestanders hadden die dit proces serieus en met burgerparticipatie willen aanpakken. Dus eerst gezamenlijk een volkstuinvisie ontwikkelen, handhavingskader bepalen, kwaliteitseisen opstellen en daarna vaststellen wat de huurprijs wordt en passende huurcontracten aanbieden. Alles in gezamenlijk overleg. Deze kwestie deed menigeen herinneren aan de commotie die een paar jaar geleden ontstond rondom het voorgenomen opheffen van recreatieparken in Hoek van Holland.

Ook onze voorzitter Anne Karin kwam aan het woord, dit fragment kun je hier bekijken.

Wethouder belooft geen onomkeerbare beslissingen

Aan het eind van de vergadering was er nog even wat onduidelijkheid omdat de wethouder ineens twee aparte, gelijktijdige trajecten wilden inzetten: het huurcontract en de visie. Terwijl het voor de commissieleden logisch was om eerst een visie te ontwikkelen en dan pas te komen met een huurcontract. Na wat gesteggel heen en weer heeft de wethouder beloofd geen onomkeerbare beslissingen te nemen voordat er een gezamenlijke visie is ontwikkeld.

Volkstuinders krijgen na lang vragen eindelijk proces met gezamenlijk overleg

Wij zijn enorm blij dat het gelukt is eindelijk de belofte gekregen te hebben, met de commissieleden als getuigen, dat de volkstuinverenigingen aan tafel komen bij de gemeente om gezamenlijk te overleggen over de toekomst, de voorwaarden en de financiën. De inzet van het Platform Rotterdamse Volkstuinen is hierin bijzonder waardevol gebleken. Inmiddels zitten daarin 42 van de 44 volkstuinen.

Dank aan allen die zich ingezet hebben en nog gaan inzetten

Wij danken ook alle vrijwilligers bij het Platform, bestuursleden en leden van verenigingen die zich de afgelopen tijd hebben ingezet. Het heeft getoond dat de Rotterdamse volkstuinders een serieuze partij zijn, die enorm gemotiveerd zijn om een waardevolle bijdrage te leveren aan de stad. Door biodivers groen, verkoeling en CO2-opvang, vasthouden van water, sociale cohesie en meer.

blank
blank
blank