Beste leden,

Naar aanleiding van mailwisseling over het onderhoud en de gevolgen van het ‘failliet’ van SViN, stuur ik hierbij een update. Voor wie interesse heeft in de gang van zaken.
We houden commissies in het bestuursoverleg op de hoogte van de ontwikkelingen rondom SViN en stichting Platform Rotterdamse Volkstuinen (stg PRV).

Na vier jaar SViN is duidelijk geworden dat er vanaf aanvang grote ‘missers’ zijn gemaakt en dat SViN nog organisatorisch, nog juridisch voldoende krachtig was om als tussenpersoon op te treden. Het is niet zozeer een kwestie van ‘schuld’ van personen, hun taakstelling was volkomen onrealistisch. De financiële huishouding blijkt totaal niet op orde en er is zelfs geen informatie beschikbaar om goed te kunnen evalueren waar het mis is gegaan.

Ter info:

Platform RV = overlegplatform waar alle volkstuinverenigingen aan deel kunnen nemen, verschillende werkgroepen hebben meegewerkt aan een conceptvisie en richten zich op de volgende thema’s: natuurlijke rijkdom, welzijn&gezondheid, zichtbaarheid, de wijk is welkom. Thema’s volgen de actualiteit en kunnen dus veranderen. Leden kunnen plaatsnemen in de werkgroepen namens hun vereniging (dus niet alleen bestuursleden). Afgelopen zondag is de conceptvisie gepresenteerd aan enkele politieke partijen, 27 juni praten we verder. Dit platform gaat dus ook direct in gesprek met politiek.

Stichting PRV = de ‘buitenboordmotor’ van het platform, aanspreekpunt voor de gemeente en krijgt een ‘kantoor’, website en eigen adres. Zij voeren de gesprekken met ambtenaren/diensten over demarcatie, beheer en contracten en worden daarvoor ‘gevoed’ door het platform. Zij doen de terugkoppeling van overleg met gemeente naar platform.

Wat nu duidelijk is:

– stichting PRV is betrokken bij de gesprekken over het vervolg op SViN en heeft daarin de rol van advies en agenderen. Daarmee hebben we een grote en belangrijke stap gezet. Niet meer over volkstuinen besluiten nemen, maar met volkstuinen.

– Dankzij onze inspanningen vanuit PRV is het ook binnen de gemeente helder geworden dat er een overkoepelende volkstuinvisie nodig is en dat er een beleidsafdeling moet komen binnen de gemeente, die vorm geeft aan die visie. Dit wordt bij de coalitieonderhandelingen ingebracht.

– We streven ernaar dat Volkstuinverenigingen opgenomen worden in Maatschappelijk Vastgoed ipv Commercieel Vastgoed waar we nu onder vallen.

– stichting PRV (de ‘buitenboordmotor van het platform) gaat geen beheer of financiële taken op zich nemen en blijft juist onafhankelijk onze belangen vertegenwoordigen en is gesprekpartner/aanspreekpunt namens het platform. Vanuit PRV wordt de agenda mede bepaald en de stichting houdt omgekeerd het platform op de hoogte.

– De gemeente gaat met elke vereniging een eigen contract aan. De demarcatielijst wordt wel overkoepelend vastgesteld.

– In de beheer binnen die demarcatielijst zullen afspraken nog bekeken/uitgezocht worden; in hoeverre het mogelijk is om per vereniging afspraken te maken over (ecologisch) zelfbeheer en wijze van onderhoud is nu nog de vraag. Dat dit ook maatwerk is, is al wel duidelijk. Dit gesprek is gaande.

We hebben recent een gesprek gehad met de ambtenaar/rechterhand van Kurvers, nu verantwoordelijk voor de volkstuinen. We hebben daarin besproken welke problemen er nu bij ons zijn m.b.t. het onderhoud. Het is nu nog niet duidelijk hoe dit opgepakt wordt, als SViN tot 1 januari 2023 wel verantwoordelijk is, maar geen geld meer heeft. Mochten er m.b.t. onderhoud nieuwe problemen opduiken, is het zaak dat we die goed doorgeven aan de gemeente.

Nu staan genoteerd: brug Wilgenlaan/Jasmijnlaan, verzakking voorterrein (met als gevolg problemen schanskorven/hekken), verdwenen duikers, beschadigde paden en heggen als gevolg van baggeren, achterstallige bomenkap-vergunningen, opvolging experiment halfverharding, rioolproblemen, onderhoud sloten (riet) rondom complex.

In de hoop jullie zo voldoende geïnformeerd te hebben, updates staan ook in het bestuursnieuws dat je ontvangt als tuinlid,

namens het bestuur,

Anne Karin, voorzitter