Op zaterdag 15 juni 2024 was er een informatiebijeenkomst in het verenigingsgebouw over de nieuwe huurovereenkomst met de gemeente en de wijziging van de reglementen. Op zaterdag 29 juni 2024 zal het bestuur mandaat vragen aan de leden om de huurovereenkomst te tekenen als het moment daar is. Mogelijk is er nog een gelegenheid tot inspreken bij de gemeente begin juli, om te zien of bijvoorbeeld de ‘verklikkersrol’ waarin besturen geduwd worden, van tafel kan. Of andere punten die nog lastig zijn. Ook moet de overeenkomst met de SVIN die nooit netjes is afgerond nog afgewikkeld worden. Daarna kan de nieuwe 10-jarige huurovereenkomst getekend worden. Dat zal ergens in het najaar zijn.

Tijdens de ALV zullen ook wijzigingen in de reglementen aan de orde komen die een noodzakelijk gevolg zijn van de nieuwe huurovereenkomst.

Alles is uitgelegd op deze website in andere berichten en bestuursnieuws:
Bestuursnieuws 7 juni 2024
Bestuursnieuws 11 juni 2024
Toelichting op huurovereenkomst en bijlagen
Concepten van gewijzigde reglementen
Wat is het Rotterdamse Handhavingskader?
Video over huurovereenkomst (korte visuele uitleg)
Video over proces met gemeente (korte visuele uitleg)

Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvingen wij per mail onderstaande vragen van John. Die heeft Birgit (vandaar de ‘ik’-vorm hieronder) per mail beantwoord en ook toegezonden aan de leden die zich aangemeld hadden voor de bijeenkomst.

1) In de gedateerde rapportage over de mate van vervuiling van de grond wordt enkel gesproken over de loodconcentratie. Recentelijk zijn de binnensloten uitgebaggerd waarbij er monsters van de baggerspecie zijn getest. Kunnen we alsnog de uitkomsten hiervan krijgen zodat er een beter beeld ontstaat i.v.m. het gebruik als moestuin.

Het opvragen van deze gegevens staat op mijn to-do, waar ik hopelijk deze week aan toekom. Denk niet dat wij voor zaterdag antwoord hebben, maar zodra wij dat wel hebben melden wij dat in een bestuursnieuws.

2) Bij de berekening van de kostendekkende huur staat aangegeven dat de vervanging van het hoofdriool noodzakelijk is op korte termijn (einde van de levensduur). Is er per complex een planning wanneer dit plaatsvindt. En niet onbelangrijk welke kosten dient de VTV zelf op te brengen (onderhoud koppeling aan het hoofdriool vanuit de tuinen etc.). Is hier wellicht al een begroting voor opgesteld bij het meerjarig onderhoudsplan?

De gemeente heeft niet aangegeven wat de volgorde is van vervanging bij parken. Wel duidelijk is dat het bij vrijwel alle 44 parken een probleem is. Vandaar ook het hoge bedrag.
Wij hebben eenmaal per jaar onderhoudsoverleg met de gemeente en dan wordt gemeld of wij dat jaar of binnenkort aan de beurt zijn. Het lijkt erop dat wij voorlopig nog niet aan de beurt zijn en dat ze alleen oplossen bij problemen.
Wij zullen in het volgende overleg met de gemeente vragen hoe het zit met de aansluiting van de tuin naar het hoofdriool.

3) Onderhoudsstaat. Aangezien we zelf het onderhoud verrichten aan het semi-openbaar groen, ontvangt de VTV een teruggave aangezien onderhoudskosten voor de verhuurder lager zijn.

De verantwoordelijke ambtenaar heeft in een brief gemeld dat de vergoeding van zelfwerkzaamheid gelijk is aan de vergoeding aan een aannemer. In een mondeling overleg heeft hij gemeld dat ook de inflatie daarin meegenomen wordt. In een mail van een andere afdeling werd weer van een vrijwilligersvergoeding gesproken. Dus wij houden vinger aan de pols en houden vast aan de belofte van aannemersvergoeding.
Overigens krijgen wij geen teruggave, maar moeten een factuur met btw indienen. De consequenties daarvan moeten wij nog uitzoeken.

Is er een oplossing voorzien voor de zeer zware poorten die nauwelijks te openen zijn voor de oudere en minder mobiele leden. Dit geldt voor het herstel van de poort van het miliepark (is hier een planning voor afgegeven)?

De poorten zijn altijd al zwaar geweest. Ik ben indertijd betrokken geweest (nou ja, de vtv’s mochten toeschouwen hoe de gemeente het bepaalde) bij het uitzoeken van de kunstenaar die de poorten ging maken. Toen is ook al bezwaar geuit tegen het gewicht. Toch zijn de poorten er gekomen. Aan het gewicht kunnen wij dus niets doen. Er is indertijd speciaal een rolmechanisme + geleiderail gemaakt om het iets lichter te maken. Dus qua gewicht is dit wat het is.

Het verzakken en herstellen van de poorten is opgenomen in de correctie die wij op de onderhoudsstaat hebben en dat is ook al langer onderwerp van gesprek met de gemeente, eerder met SViN.

4) Alg. Bepalingen. Art. 4 en 6 leggen het toekomstige risico van milieuschade eenzijdig bij de huurder terwijl de ‘nul’ meting onvolledig is omdat enkel naar gedateerde data van lood is gekeken en geen andere gevaarlijke stoffen. Dit zou ik als bestuur niet graag willen accepteren.

Wij hebben in de onderhandelingen uitgebreid gesproken over vervuiling van grond – niet alleen lood. Daarom is artikel 6 in de huurovereenkomst zo uitgebreid. Die is leidend. De gemeente wilde niet de Algemene Bepalingen aanpassen – of op een enkel woord na, dus die zijn grotendeels gebleven zoals Vastgoed ze standaard gebruikt.

Art. 12.2 Risico van deflatie ligt eenzijdig bij de huurder

Dat is niet gewijzigd om bovengenoemde reden. In de huurovereenkomst artikel 4.5 is wel een mogelijkheid ingebouwd tot verlaging.

Art. 21 en 22 voor mij is niet duidelijk of we nu wel of niet OB en/of OZB zijn verschuldigd o.b.v. dit nieuwe contract

Wij betalen geen OB. Wij zijn een vereniging zonder OB aftrekmogelijkheid, dus betalen geen OB. Er zijn een paar verenigingen die wel OB betalen.
De OZB wordt verrekend in de huurprijs. Het lijkt er ook op dat al de aftrekposten die wij hadden gaan vervallen, maar dat is nog niet helemaal duidelijk. Ik denk ook dat Vastgoed nog niet helder op het vizier heeft welke vergoedingen verenigingen krijgen. En uit de gesprekken is mij ook duidelijk geworden dat dit per vereniging verschilt.

Art. 25 Klachtenprocedure is volstrekt onduidelijk en huurder is potentieel overgeleverd aan de willekeur van de verhuurder.

Klopt. Dus het is zaak om dit in de toekomst helder af te spreken met de beleidsafdeling die gaat komen. Maar formeel is dit wat er staat.

5) Demarcatielijst. Wat is de rol van de zaagploeg na ingang van dit huurcontract?

De rol van de zaagploeg is sinds vorig jaar al flink verminderd. De gemeente schouwt eens in de drie jaar de bomen en bepaalt beleid (kappen, snoeien, kandalaberen). In het jaarlijkse overleg zou dit aan de orde moeten komen, maar vorig jaar is dat niet het geval geweest. Bij onveilige bomen schouwen ze jaarlijks.
Kapvergunningen voor onveiligheid of ziekte worden door de gemeente aangevraagd, zonder dat zij ons daarvan op de hoogte stellen, dus dat moeten wij zelf in de gaten houden (zie bij Kapvergunningen op de website de link naar de kaart waarop dat aangegeven staat). Ze vertellen ons wel vantevoren wanneer ze gaan kappen (dus als de vergunning verleend is) en in welke tuin. Ze vertellen ons ook vantevoren als ze gaan snoeien, maar niet in welke tuin. Dat is teveel werk.
De rol van de zaagploeg is dus nu meer adviserend en ondersteunend bij snoeiwerk en kappen van kleine bomen.

Is het mogelijk de worteldruk plekken te herstellen met halfverharding i.p.v. koud asfalt?

Wij hopen tijdens het overleg met de gemeente dat nog moet plaatsvinden hierover een afspraak te kunnen maken. De meningen over haflverharding zijn verdeeld. Het is ook niet zeker of de halfverharding wel zo milieuvriendelijk is, dus dat moet ook in de gaten gehouden worden.

6) Kwaliteitseisen. Wordt er een gedoogbeleid gehanteerd indien een huisje de 25m2 overschrijdt totdat de huidige tuinder de tuin verlaat?

Op dit moment zijn wij niet op de hoogte van tuinhuisjes die groter dan 25m2 zijn, op 1 heel oud tuinhuisje na.
Wij spreken niet van een gedoogbeleid, want wij houden ons al tientallen jaren aan de maximale maat van 25m2, dus dat blijft zo. Als tuinders toch groter gebouwd hebben, hebben zij dat tegen de lang geldende regels gedaan.
Als tuinders nu gaan (uit)bouwen, moet daarvoor een vergunning gevraagd worden. Als het dan boven de 25m2 uitkomt, dan wordt het niet goedgekeurd. Niet-goedgekeurde aanvragen worden door de gemeente niet in behandeling genomen.
Mocht er bij verkoop toch blijken dat een huisje groter is dan 25m2, dan moet die teruggebracht worden naar de toegestane afmeting voordat de taxatie gedaan wordt.
Voor het ene oude, stenen huisje dat groter is dan toegestaan moeten wij zien wat er gedaan moet worden als het zover is.

Art. 4.4 wordt onder de ringsloten de vaart bedoeld dit het complex omsluit? Zo ja, wat is de planning voor het uitbaggeren. Zo nee, heeft de verhuurder overleg met het hoogheemraadschap over de noodzakelijke baggeractiviteiten die op korte termijn noodzakelijk zijn?

Ja, de ringsloten zijn de sloten rondom ons park. Dus ook de sloot waar jij telkens het riet en de lisdodde uit haalt.
De planning voor het baggeren zetten wij al vier jaar op de vragenlijst naar SVIN en gemeente, maar daar komt geen uitsluitsel op (wij geven het door).
Zelfs de partij die verantwoordelijk is voor het gemaal heeft gevraagd om baggeren omdat zij moeilijk hun werk kunnen doen, maar ook dat heeft nog geen effect gehad.
Zoals je ziet in de ALV stukken is er ook een notitie gestuurd naar de gemeente begin dit jaar waarin ook gevraagd wordt om het baggeren. Ook daarop is geen reactie gekomen.

Art. 5 Overweegt het bestuur – gezien de toenemende jaarlijkse kosten van inspectie etc – de speeltuin op te heffen en een extra verhuurbare tuin te realiseren. Is het mogelijk om dit in te brengen tijdens de ALV zodat hier een open discussie over kan worden gevoerd.

Wij hebben in onze laatste nieuwsbrief precies die vraag gesteld en een oproep gedaan. Daarop is nog geen reactie gekomen.
Wij kunnen de oproep nogmaals doen in de ALV, en als wij hem vergeten, breng hem even in tijdens de rondvraag. Wij vinden het wel prettiger om er dan niet meteen in de ALV over te praten, maar daar een apart moment voor te plannen, zodat er rustig overlegd kan worden door degenen die zich erbij betrokken voelen. Dan duurt de ALV ook niet al te lang (die duurt toch waarschijnlijk al 1,5 uur om alle gemeentestukken snel door te nemen).

7) Plattegrond is incorrect en gedateerd (bijlage 8) zie bijv. Oude tuin nummer 18.

Klopt. Er komt hopelijk snel een nieuwe versie. Wij hebben nog meer punten die niet klopten in het huurcontract. Vastgoed heeft toegezegd dat wij deze week een herziene versie krijgen met een juiste tekening. Zodra die er is, zetten wij hem online en sturen een flits.

8) schadeloosstelling is winst dat er een vorm van arbitrage mogelijk is die ik mis bij de klachtenprocedure.

Dit snap ik niet helemaal, wat bedoel je?

Tijdens de bijeenkomst op 15 juni werden vragen gesteld en meningen uitgewisseld. Hieronder een samenvatting.

1. Is er een nulmeting gedaan wat betreft vervuiling van de grond, want wij gaan die accepteren in deze staat. Wat als blijkt dat er toch vervuiling is?

In de onderhandelingen is uitgebreid gesproken over vervuiling van de grond. Dat staat ook uitvoerig beschreven in de huurovereenkomst. De huurovereenkomst is leidend boven de Algemene Bepalingen. De bepalingen in de huurovereenkomst zijn naar tevredenheid van de onderhandelaars.

Er is onderzoek gedaan naar loodvervuiling, zie ook de opmerkingen hierboven. Deze week hebben wij de specificatie daarvan ontvangen. Die kun je hier bekijken.
Er is geen onderzoek naar andere verontreiniging bekend. Zoals hierboven genoemd hebben wij opgevraagd hoe het zit met de bagger die in 2022 is afgevoerd.

2. Hoe zit het met het waterpeil, volgens de demarcatie moeten wij zelf de ringsloten schoonhouden.

Zie ook de reactie hierboven. Wij zijn in gesprek met de gemeente over de achterstand in het baggeren van de ringsloot. Dat staat nu voor 2026 gepland, maar dat is voor ons best laat. Wij hebben er last van bij het gemaal. Het onderhoud aan planten, riet en lisdodde moeten wij zelf doen.

3, In de demarcatielijst staat dat de aanleg, het herstel en onderhoud van water+gas+electra+internet gedaan moet worden door de vereniging? Dat was eerder niet.

Dat hadden wij nog niet opgemerkt en wij zullen ernaar kijken.

4. Er staan tegenstrijdige eisen in de stukken m.b.t. trampolines.

Dat hebben wij ook niet gezien, dank daarvoor.
Na het checken is dit het geval:
– In Kwaliteitseisen staat dat mobiele trampolines wel mogen, ingegraven trampolines niet.
– In Bouwvoorschriften staat dat trampolines verboden zijn.

Wij zullen nu in het Tuinreglement opnemen dat wij de Kwaliteitseisen volgen hierin, niet de Bouwvoorschriften.

5. Hoe zit het met het bomenonderhoud? Doet de zaagploeg nog wat?

Alles over het bomenonderhoud en kappen is toegelicht op de website. Tijdens de bijeenkomst is dat mondeling nog een keer gedaan.

6. Wie mag er op je tuin komen? Mogen BOA’s zomaar op je tuin komen?

In onze reglementen staat dat je niet op een andermans tuin mag komen. Uitgezonderd zijn bestuur of commissies die een taak uitvoeren (taxatie, tuinkeuring etc.). En natuurlijk in geval van nood. Er is geen reden voor BOA’s om op onze tuinen te komen. Dat doen zij alleen als zij een melding krijgen van misstanden. Het bestuur zal niet zomaar BOA’s inschakelen als er een ‘simpele’ misstand is. Dat proberen wij uiteraard eerst in overleg af te handelen. In geval van bedreiging of geweld zal wel de politie of BOA’s ingeschakeld worden.

7. Hoe gaat het straks met de vergoeding voor onderhoud dat wij als vereniging zelf doen? Wat wordt de prijs en hoe zit het met btw?

Zoals hierboven uitgelegd is het allemaal nog niet duidelijk. Het lijkt erop dat de gemeente van plan is om hierover in overleg te gaan, ook op ons verzoek. Maar wat de tarieven worden en hoe/wat met btw, dat is allemaal nog niet vastgesteld, wel kort gesuggereerd.

8. Waarom krijgen wij geen inzicht in kostprijsdekkende huur?

Er wordt enige tijd gesproken over dit punt. Het voelt voor de aanwezigen alsof de gemeente maar van alles kan eisen en dat wij daar niets tegenin kunnen brengen. Het voedt het gevoel van onrecht. Birgit en Anne Karin lichten toe wat er allemaal geprobeerd is om wel helderheid te krijgen hierover. Via inspreken, via politieke partijen, via de onderhandelingen (het is in elk gesprek weer gevraagd). Dat is tot op heden niet gelukt.

Het lijkt erop dat ze wat de historie betreft niet in staat zijn om precies uit te rekenen wat nu de kosten zijn geweest omdat die niet gespecificeerd zijn. Als ze bijvoorbeeld VTV Blijdorp kwamen onderhouden, deden ze ook meteen het omliggende gebied. Dat alles zit in één bedrag.

Ook de politieke partijen melden dat zij geen inzicht hebben gekregen in hoe de kostendekkende huur is opgebouwd.

Het principe ‘kostendekkende huur’ is wel vastgelegd door de politiek, dus daaraan valt niets te wijzigen.

Wij betalen hetzelfde bedrag als scouting en voetbalverenigingen. Het verschil met hen is dat zij subsidie krijgen en wij (nog?) niet. Dat komt omdat zij niet onder Vastgoed vallen, maar een andere gemeentelijke afdeling.

Het Platform zet wel in op inzicht krijgen voor de toekomst, zodat ook bepaald kan worden waar de kosten lager zouden kunnen uitvallen. Dat kan mogelijk meegenomen worden in de pilots die gedaan gaan worden.

Er wordt gesuggereerd om via de Wet Overheid en Markt inzicht te verwerven. Anne Karin doet het verzoek aan de leden die hier verstand van hebben om bij te dragen.

9. Het voelt ongelijk tussen de verenigingen en de gemeente, moeten wij dan wel tekenen?

Ook hierover wordt enige tijd gesproken. Wij vermoeden dat het startpunt van een slechte reputatie van de volkstuinverenigingen zeker in het begin de sfeer heeft beinvloed. Ook al was deze slechte reputatie voor een heel klein deel van de volkstuinen waar. Tijdens de onderhandelingen zijn gemeente en volkstuinverenigingen zeker nader tot elkaar gekomen. Het is natuurlijk wel zo dat voor leden die nu alle stukken lezen, het oneerlijk kan lijken. De gemeente bepaalt, de verenigingen moeten volgen. Voor de onderhandelaars voelt het inmiddels dat het maximale eruit gehaald is en zijn zij niet ontevreden.

In vergelijking met de stukken die wij vorig jaar januari toegezonden kregen, is er heel wat verbeterd ten gunste van de verenigingen. Er is dus zeker wel positief resultaat geweest van de onderhandelingen. De tendens is nu eenmaal dat de gemeente alles juridisch wil dichttimmeren en dus zijn sommige dingen strak geformuleerd. Mondeling hebben wij al wel te horen gekregen dat ‘de soep nooit zo heet gegeten wordt als hij wordt opgediend’. Maar ja, in hoeverre houdt zo’n mondelinge toezegging als er echt conflicten spelen?

Wij kunnen er ook voor kiezen om niet te tekenen. Anne Karin weet van een vereniging die het overbruggingscontract van 2023 niet getekend heeft. Daar heeft de gemeente al aangeklopt over opheffing. Als de gemeente geen huurovereenkomst aangaat, eisen zij de grond weer op.

10. Er moet opgegeven worden wie er een houtkachel in het huisje heeft. Maar wat gaat de gemeente met die gegevens doen. Hoe gaan ze handhaven?

De verenigingen vinden het een onrechtvaardig besluit dat volkstuinen geen houtstook mogen en woningen wel. Over dit rechtvaardigheidsbeginsel is al vaak gesproken met de gemeente, maar die verandert niet van standpunt. Zij gaan er ook vanuit dat zij privaatrechtelijk deze eis kunnen stellen. Wij weten niet wat er gebeurt als je hierover een rechtszaak aanspant, maar dat is een stap die wij als vrijwillige volkstuinders niet zomaar doen.

De gemeente heeft ook nog niet aangegeven hoe er gehandhaafd moet worden bij houtstook in huisjes. Wel is duidelijk dat besturen in de ‘verklikkersrol’ gedrukt worden, omdat zij het moeten doorgeven. Hierover wordt mogelijk nog ingesproken bij de gemeente op 3 juli.

Er wordt door een andere deelnemer gezegd dat het de gemeente vrij staat dit soort eisen te stellen. Als wij gebruik willen maken van de grond van de gemeente, moeten wij ons houden aan de eisen die de gemeente stelt.

Feit is wel dat er een flinke handhavingsrol is voor besturen en dat ook nog niet helemaal duidelijk is wat consequenties zijn.
Voor overnachting buiten het seizoen is bijvoorbeeld gemeld dat de gemeente 250,- euro per dag gaat beboeten, met een maximum van 10.000,- euro. De vraag is wel of de gemeente voldoende capaciteit heeft om dit waar te maken.

11. Hoe zit het met 1 tuin per huishouden en vertrekken bij verhuizen buiten Rotterdam?

In de wandelgangen werd hierover nog gevraagd. Wij gaan er vanuit dat de regels ingaan per 1-1-2024 en dat bestaande situaties zo blijven. Er zijn een paar huishoudens die twee tuinen hebben en er zijn een paar leden die niet meer in Rotterdam wonen. Voor nieuwe wijzigingen gelden de regels die nu ingevoerd worden.

12. Anne Karin vraagt wie er van plan is om het bestuur mandaat te geven.

Vrijwel alle aanwezigen zijn van plan mandaat te geven. Er wordt nog uitdrukkelijk verzocht om vooraf te komen overleggen als je niet wilt instemmen met het nieuwe huurcontract. Wij willen een tweederde meerderheid van de aanwezige stemgerechtigden, zodat wij zeker weten dat wij de juiste beslissing nemen. Als leden toch nog twijfelen, vragen wij hen vooraf langs te komen. Geen huurovereenkomst betekent immers geen plek meer voor VTV Blijdorp. Als wij ‘nee’ willen stemmen en niet ondertekenen, moeten wij een alternatief scenario hebben. Dat heeft het bestuur nu niet. De ‘nee’-stemmers wordt dan gevraagd om te helpen meedenken over de volgende stappen.

13. Hoe zit het met machtiging?

Tijdens deze ALV zullen wij strikt zijn op stemgerechtigden. Alleen leden die zijn ingeschreven mogen stemmen. Partnerleden niet. Als het lid niet aanwezig kan zijn, moet die ervoor zorgen dat een ander lid (de buren?) gemachtigd wordt. Het partnerlid krijgt geen stembiljet.

Hoe machtig je? Schrijf een briefje:

Jouw naam:…
Jouw tuinnummer: …
machtigt om voor mij te stemmen in de ALV van 29 juni 2024
naam lid die je machtigt:….
tuinnummer lid die je machtigt:….
zet je handtekening

Je vertelt mondeling aan degene die je machtigt wat je wilt stemmen, dat zet je niet op de machtiging.

LET OP: een lid mag maar één machtiging inbrengen

14. Birgit voegt nog toe dat iedereen die onderhandeld heeft dat naar beste eer en geweten gedaan heeft, met het belang van de volkstuinvereniging in het vaandel. Het heeft allemaal moeten komen uit onze ‘common sense’. Met op de achtergrond een enkele keer overleg met advocaten via het Platform. Er zaten wel twee juristen-volkstuinders bij de onderhandelingen, maar ook hadden niet altijd alle kennis in huis en hebben het naar beste eer en geweten gedaan.
Wij hopen dat wij het goed gedaan hebben, maar zeker weten doen wij dat niet. Eenieder die denkt dat hij/zij zich nog verder wil inzetten om meer te bereiken is van harte welkom.