In aanloop naar de Algemene Ledenvergadering van a.s. zaterdag 28 mei vanaf 14.00 uur, hier de laatste update over de stand van zaken.

Regelmatig vragen leden iets en dan is het antwoord ‘het stond in de mail’ of ‘het staat op de website’. Wij hopen dan ook dat leden deze en andere informatie (blijven) lezen, ook al is het veel, en zo op de hoogte blijven.

Geslaagde Ronde Tafel bijeenkomst over parkeren

Met acht leden is afgelopen zaterdag gesproken over het parkeren en het groen op ons voorplein, de Grijze Beemd. Het voorstel dat door de parkeercommissie in 2018 is voorgelegd aan de ALV en goedgekeurd, was het uitgangspunt. Dat voorstel is te vinden op de website.
Het is nog niet uitgevoerd. Wij hebben de knelpunten m.b.t. parkeren en handhaven besproken. Het is vervelend om te horen dat er mindervalide leden zijn die in het weekend niet komen, omdat ze dan geen parkeerplaats hebben. Die worden dan blijkbaar toch bezet door leden die wel goed ter been zijn, maar niet bovenaan de dijk parkeren, zoals wij al onze leden vragen. Het continu parkeren voor de winkel, wat eigenlijk een laad- en losplek is, is erg onhandig. Want dit stuk is onderdeel van de keerroute van vrachtauto’s, ook in het weekend. Die moeten nu vaak achteruit het complex af en ook zo de dijk weer op.
Het hele verslag van de bijeenkomst is te lezen op de website.

Vlonder op voorplein beter gaan gebruiken

Tijdens de Ronde Tafel werd ook een verzoek gedaan om de vlonder beter te gaan gebruiken. Dus in de ALV doen wij een oproep voor een vlondercommissie die de inrichting, zichtbaarheid en bereikbaarheid van de vlonder onder de loep wil nemen, zodat die eindelijk goed gebruikt gaat worden.

Meer duidelijkheid over toestemming parkeren op voorplein voor mindervaliden

Tijdens de Ronde Tafel werd ook duidelijk dat leden soms ontevreden zijn over wie wel en niet een toestemming krijgen. Met name de indruk die er leeft dat vitale leden ook een toestemming krijgen. Daarom hebben wij besloten om de spelregels helder te communiceren, ook via de website. In de ALV zullen wij deze deels nieuwe regels toelichten en vanaf dat moment hanteren. Dit zijn ze:

Er wordt alleen toestemming uitgegeven voor leden van de vereniging.

Je krijgt automatisch toestemming als je een gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente hebt – dan ben je immers uitgebreid door de gemeente beoordeeld en is een gehandicaptenparkeerkaart terecht gevonden. Dat betekent ook dat bezoekers met een gehandicaptenparkeerkaart altijd op het voorplein mogen parkeren.

Je krijgt een toestemming als het bestuur vindt dat je daarvoor in aanmerking komt omdat je niet meer in staat bent om de dijk op te lopen (moeite met lopen, hart- of longkwalen etc.). Als je een partner hebt die dat nog wel kan, dan krijg je geen toestemming. Mocht je vinden dat je dan toch een toestemming nodig hebt, dan kun je naar het bestuursspreekuur komen voor overleg. Soms komt het voor dat leden tijdelijk niet kunnen lopen (na een operatie of ziekte), dan is ook de toestemming voor een korte periode.
Lees erover op de website.

Ronde Tafel bijeenkomst over financiën

Voor de uitleg van de jaarstukken en de begroting had slechts één lid zich aangemeld. Zij had geen vragen, maar alleen herhaling van een verzoek: kunnen de cijfers die betrekking hebben op de stroomvoorziening naar de tuinen apart weergegeven worden in de stukken ten behoeve van de transparantie. Dit verzoek zullen wij honoreren in de volgende jaarstukken. Indien er behoefte aan is, zullen wij in de vergaderstukken van de najaars-ALV deze aparte weergave over 2021 alsnog doen. Dat horen wij dan graag.

Update situatie stroomvoorziening naar tuinen

Een andere vraag die wij kregen n.a.v. de ALV-stukken was informatie omtrent de veiligheid van de stroomvoorziening/padkasten en ook hoe het onderhoud hiervan in de toekomst gefinancierd gaat worden. Hierover het volgende:

Met de jaarnota van 2021 is besloten en gecommuniceerd dat de eigen bijdrage voor het onderhoudsfonds van leden die stroom op de tuin hebben wordt verhoogd. Hiermee wordt het onderhoudsfonds gevoed.

De onverwachte uitgaven aan de padkasten begin 2021 toen bleek dat de aardlekautomaten niet meer goed funtioneerden konden goed opgevangen worden door de buffer die opgebouwd was. De Technische Commissie heeft goed werk geleverd en moeite gedaan om goede kwaliteit voor scherpe prijzen in te kopen. De padkasten zijn sinds de vervanging veilig en worden goed gecontroleerd volgens het nieuw opgestelde protocol. Dat de schakelingen nu wel werken blijkt regelmatig als leden de voorziening te hoog belasten.
Tip: verwacht je piekbelasting door een electrisch apparaat (max. ca. 1300 watt) haal dan andere stekkers uit het stopcontact. Check vantevoren hoeveel watt een apparaat nodig heeft. Een waterkoker kan al oorzaak zijn van het uitschakelen van de aardlekautomaat. Op de website vind je tuinnummers van leden die een padkastsleutel hebben, mocht de schakelaar weer omgezet moeten worden.

Er is na alle vervanging zelfs nog ruim geld in het fonds, precieze informatie volgt in de najaars-ALV.

Het onderhoud van de padkasten wordt sinds maart 2021 weer uitgevoerd, nadat het enige tijd niet gedaan was. De polyester ombouw van de padkasten is beoordeeld door de Technische Commissie en voldoende veilig bevonden, waar nodig zijn strips vervangen.
Er is een plan opgesteld om deze kasten jaarlijks schoon te maken en in te vetten, om het polyester beter bestand te maken tegen weersinvloeden, een klus die in het verleden door de stroomcommissie werd gedaan, maar sinds de opheffing daarvan niet meer uitgevoerd werd. Stroomleden hebben zich gemeld voor deze taak, de padkasten zijn ‘geadopteerd’ door leden, tenslotte is het ook hun verantwoordelijkheid.

Het meerjaren-onderhoudsplan is recent geactualiseerd ook voor wat betreft de stroomvoorziening.

In de loop van 2022 wordt er door financieel kundige leden een voorstel voorbereid voor de stroomleden om het onderhoudsfonds toekomstbestendig te maken en komende investeringen mogelijk te maken. We denken dan bijvoorbeeld aan de meterkasten.

De oorzaak van de jarenlange lekkage in de meterkasten in de loods is opgespoord en aangepakt.

Opheffing van SViN en aantrekken teugels door de gemeente

De SViN, de schakel tussen gemeente en volkstuincomplexen, die zorgt voor onderhoud en huurpenningen, is failliet. Voor een uitgebreide toelichting, lees op de website.
Dat heeft consequenties voor het onderhoud op ons complex dat door hen geregeld werd, zoals de wandelpaden die herstel nodig hebben. Wij weten niet of en wanneer dat uitgevoerd gaat worden. De gemeente schijnt wel een schouw te gaan doen, zodat hen ook duidelijk is waar onderhoud nodig is, maar het is dan nog niet zeker wanneer het onderhoud uitgevoerd gaat worden. Wij zitten er bovenop.
De gemeente is ook bezig met het voorbereiden van de nieuwe huurcontracten voor volkstuinverenigingen vanaf 2023. Uit gesprekken wordt duidelijk dat de gemeente sterker gaat inzetten op handhaving. Dat geldt zowel voor bewoning (je mag overnachten op de tuin tussen 1 mei en 1 oktober) als voor afmetingen van tuinhuisjes en andere bouwwerken op de tuin (zie daarvoor het Tuinreglement). Als bestuur zullen wij dus ook strikter hierop toezien. Leden die afgelopen winter vaak verbleven op de volkstuin hebben afgelopen december daarover al een brief ontvangen. Bij nieuwbouw gaan wij al tijdens de bouw opletten of de maten gehanteerd worden. Bestaande tuinhuizen kunnen gecontroleerd worden. Dit alles omdat wij graag de gemeente willen tonen dat een goed georganiseerd volkstuincomplex een groene aanwinst is voor de stad en daarmee bestaansrecht heeft.

Lobby voor volkstuinen en Stadspark West gaat gestaag door

Zowel Anne Karin als Annemarie besteden veel van hun tijd aan het gezamenlijk met andere volkstuincomplexen positief profileren van volkstuinen richting de gemeente middels het Platform Rotterdamse Volkstuinen. Afgelopen zondag was er een bijeenkomst bij VTV Eigen Hof, waarbij ook de gemeente was uitgenodigd. De conceptvisie van het platform werd gepresenteerd. Na een gezamenlijke discussie werd er naar VTV Blijdorp gewandeld waar Joke hen onthaalde op een drankje en zelfgemaakte culinaire hapjes. Wij zoeken leden die structureel een bijdrage willen leveren aan het Platform.

Stadspark West – begin van een nieuw soort volkstuincomplexen

Met Stadspark West is Anne Karin al een tijd bezig (info ook op de website). Stadspark west is nu nog vooral een kaart die kwaliteiten en mogelijkheden zichtbaar maakt voor beleidsmakers, volkstuinverenigingen en wijkbewoners. De kaart alleen al maakt veel positieve reacties los en ‘werkt’ goed. Achterliggende gedachte is dat we de ‘volkstuinparken’ zien als kraamkamers voor de biodiversiteit van de stadsnatuur. Net als Platform Rotterdamse Volkstuinen, gaat het om het bundelen van krachten, hier gericht op dit gebied en behoud van de natuur en versterken van de ecologische structuur in de stad. Als we de verbindingen met het omliggende groen en de wijken versterken en voorbij ons eigen complex kijken, dan zien we een prachtig groen gebied met enorme rijkdom aan cultuur en biodiversiteit. Stadspark West als een pilot voor andere delen van de stad, waar soortgelijke gebieden liggen en verbonden kunnen worden. Er wordt momenteel een fondsaanvraag gedaan om deze kaart concrete vorm te laten aannemen.
Luister ook naar Anne Karin op Radio Rijnmond, Chris Natuur, vanaf ongeveer minuut 15.

14 mei klusdag een succes – volgende klusdag op zaterdag 25 juni

Het lijkt nog wel wat ongewoon, maar langzaam maar zeker wennen wij eraan: klusdagen waarin wij gezamenlijk onderhoud van ons mooie complex oppakken. Zaterdag 14 mei was een succes. Er moest nog wel even een herinnering uit, maar uiteindelijk hebben 24 leden (van de 170) zich gemeld. Enkelen hebben zich op zaterdag spontaan aangesloten. De volgende keer is het handig om je wel aan te melden, dan lukt de planning wat beter. Het lijkt erop dat leden het leuk vinden om samen te klussen aan één project. Het verbindt. Bekijk de foto’s op de site.
De heggen zijn geknipt, compost gestrooid in perken, kantineplein schoongemaakt, rozenstruik gesnoeid, lichtkoepels van buiten schoongemaakt, brug geschilderd, een aantal bankjes kaal geschuurd en in de olie gezet, bestuurskamer schoongemaakt en ramen gelapt. Er komen stapstenen bij het verenigingsgebouw. Een paar leden hebben een bankje geadopteerd en knappen het op. Met deze klusdag hebben wij veel werk verricht en ook tuinbeurturen gespaard, zodat die voor ander onderhoud ingezet kunnen worden.

Zaterdag 25 juni is de volgende klusdag. Dan worden er weer heggen geknipt en wordt o.a. het verenigingsgebouw geschilderd. Dus hou die dag vrij en hou de mail in de gaten zodat je je kunt aanmelden.

Wachtlijst opent binnenkort voor vijf aspirantleden

Wij houden een wachtlijst aan van ca. 20 aspirantleden. Dat vinden wij een eerlijk aantal, zodat mensen niet jarenlang hoeven te wachten. In de eerste helft van dit jaar is al een aantal tuinen verkocht, dus wij kunnen weer wat nieuwe aspirantleden verwelkomen. De aanmelding gaat via de website (niet via mail aan het bestuur). Dus als je mensen kent die interesse hebben, laat ze de website in de gaten houden.

Bijeenkomst voor nieuwe leden zaterdag 18 juni 14.00 uur

Op zaterdag 18 juni is er een bijeenkomst voor nieuwe leden, ter informatie, voor vragen, voor uitwisseling. Dus ben je een nieuw lid, tot ca. 2 jaar op VTV Blijdorp, kom naar het verenigingsgebouw om 14.00 uur, dan hebben wij gezamenlijk overleg. Het is fijn als je komt.

Bescherm onze bomen

Voor de meeste leden ten overvloede, maar toch ter info: wij zijn bij VTV Blijdorp zuinig op onze bomen. Wij hebben een hele deskundige zaagploeg die regelmatig de bomen bekijkt. Onveilige situaties verhelpen ze. Na storm wordt je ondersteund. Heb je advies nodig over een boom, mail dan aan [email protected]. Zodra ze tijd hebben, komen ze even langs.
Wat wij niet willen, is dat je een hovenier inschakelt om bomen te kappen, de top eruit te halen of op andere wijze bomen te beschadigen. Daarmee hebben wij onlangs nog een slechte ervaring gehad. Alle bomen (ook op jouw tuin) zijn uiteindelijk eigendom en verantwoordelijkheid van de gemeente. Zij schouwen ook. Dus bij kappen of kandelaberen (toppen, takken eraf) zonder toestemming loop je het risico van een hoge boete. En het is natuurlijk enorm zonde van de boom. Dus wees zuinig op onze mooie bomen!

Hartelijke groet van bestuur,
Anne Karin, Annemarie, Joke, Birgit