Nieuw maaibeleid, korte geschiedenis

In het voorjaar van 2021 is de hele grasstrook een keer kort gemaaid en afgeharkt. Dit was zoals het in voorgaande jaren in de tuinbeurten om de paar weken gebeurde. Daarna gingen we over op het nieuwe maaibeleid, ten behoeve van de biodiversiteit op ons complex. Planten die hier van nature kunnen voorkomen, zullen de kans krijgen te groeien en te bloeien. Er zal hier dus veel minder worden gemaaid. Slechts 2 keer per jaar. Minder maaien betekent ook minder werk in de tuinbeurten, een niet onbelangrijk voordeel.

Zie voor de vorige versies De berm langs de Wilgenlaan, stand van zaken half mei 2022 – VTV Blijdorp en https://www.vtvblijdorp.nl/update-wilgenlaan-najaar-2022/

Groei en bloei in 2023

In het voorjaar bloeiden weer de bolgewasjes krokussen, gewone vogelmelk en enkele kievitsbloemen. Verder in voorjaar, zomer en najaar diverse bloeiende inheemse planten, van sommige weinig, van andere veel exemplaren. Waargenomen soorten: paardenbloem (erg belangrijke nectarleverancier voor veel insectensoorten), madeliefje, kruipend zenegroen, gewone brunel, vergeet-mij-nietje, pinksterbloem, grote weegbree, smalle weegbree, fluitenkruid, hondsdraf, gewone hoornbloem, kleefkruid, kleine veldkers, duizendblad, vrouwenmantel, kleine streepzaad, teunisbloem, heelblaadjes, wolfspoot, 3 soorten ooievaarsbek, jakobskruiskruid, grote brandnetel, gewoon nagelkruid, robertskruid, smeerwortel, kantig hertshooi, vijfvingerkruid, schijnaardbei, wilde margriet, bloedzuring, ridderzuring, klein hoefblad, scherpe boterbloem, kruipende boterbloem, gewone ereprijs, rode klaver, witte klaver, kleine klaver, een zeggesoort, en veel oranje havikskruid en akkermelkdistel (die hoge gele met bloemen die op paardenbloem lijken) en vooral in het stuk achter de kantine richting IJskelderhek: RATELAAR!!! Vorig jaar spontaan uit laten zaaien en in november (bij het krokusbolletjes planten) 2 zakjes ratelaarzaad gezaaid. Waarom dat in de ander delen minder is gaan groeien en bloeien weet ik niet. Het zal dit najaar overal weer worden uitgezaaid (vlak voor de winter, als de laatste maaibeurt is geweest) met het rijpe verzamelde zaad.
Bijna 50 soorten planten! Een goeie plek om de inheemse planten van grasland en bermen te leren kennen. Ria besteedt er op aanvraag graag een kijk- en leeruurtje aan.

Succes

Als klap op de vuurpijl bloeide er in juni een paarse wilde orchidee in de berm!!! Waarschijnlijk een soort of ondersoort van de Gevlekte orchis, de Bosorchis. Er is zorgvuldig om heen gemaaid. Pas in augustus is dit stukje gemaaid. Dan heeft het rijpe zaad zich kunnen verspreiden. Hopelijk volgend jaar meer exemplaren. Waarschijnlijk heeft de soort er eerder al wel gestaan, maar is door vaak maaien nooit tot bloei gekomen.

Probleem akkermelkdistel

De akkermelkdistel stond er vorig jaar sporadisch. Dit jaar plotseling erg veel. Het is een vaste plant die woekert met wortelstokken en sterk uitzaait. Volgens ons is het een probleem geworden na het baggeren. Op veel plekken is de grond verstoord, omgewoeld door te grote en te zware voertuigen, er is veel bagger overheen gestroomd. Er ontstonden kale plekken die we hebben hersteld en ingezaaid, maar ook is er dan kans voor rondwaaiende zaden om te ontkiemen op de kale grond en dat is waarschijnlijk gebeurd.
In drie tuinbeurten in september/oktober zijn deze planten zo goed mogelijk uitgestoken. Niet alle wortelstukjes zijn verwijderd; dat is ondoenlijk. Er zullen er dus wel weer verschijnen, ook uit zaad wat nog in de bodem zit. Blijvend werkje dus.

Kansen

Van de grassoorten viel het reukgras op. Dat is een goed teken; het groeit op min of meer schrale graslanden, waar het kansrijk is voor inheemse planten. Die bodem was hier eerder ook al wel zo, maar door het anders en minder maaien krijgen meer planten een kans.
De vorig najaar uitgezaaide margriet en witte klaver lieten het in de zomer voornamelijk afweten, helaas. Wel verschenen er in het najaar diverse rozetten van margriet. Volgend jaar bloei?
Enkele te ruige of te sterk uitzaaiende of met wortelstokken woekerende planten zijn af en toe uitgetrokken, zoals Jakobskruiskruid, heelblaadjes, boompjesopslag, grote brandnetel, guldenroede, kattenstaart, ridderzuring.

Maaibeurten voorjaar 2023

Maaidata: 3 juni deel 1, 30 juni deel 2, 22 juli deel 3, in de tuinbeurten, met de accumaaier van de vereniging.
De ratelaar was in deel 1 nog niet uitgebloeid, in de delen 2 en 3 wel. Er is rijp zaad verzameld, voor uitzaai na het maaien in het najaar. Het is een eenjarige plant die zich zelf uitzaait. Het loof van de vogelmelk, krokussen en kievitsbloemen was afgestorven. Loof van bolgewassen moet zijn afgestorven vóór het maaien. Door middel van het groene blad maakt de plant namelijk energie voor de bollen, zodat die volgend jaar weer bloeien.
Door de 3 à 4 weken tussenruimte kunnen planten weer door groeien. Als dit elk jaar zo gebeurt (= bestendig beheer), stellen planten zich er op in en bloeien vroeger of later, naar gelang het maairegime.
Het voorste randje is steeds om de 2 weken gemaaid, om te voorkomen dat er planten op het asfalt liggen en voor een “nette” indruk.

Vogelmelk en ratelaar in bloei in mei

blank

Maaibeurten najaar 2023

Op 14 oktober maaien deel 1, 4 november deel 2 en 25 november deel 3.
Steeds zullen enkele stukjes niet worden gemaaid. De begroeiing blijft daar overstaan t.b.v. insecten die erin leven (en hun eitjes, larven, poppen) en de planten zelf die dan nog zaden blijven houden. Zaaien ratelaarzaad na het maaien.

Voortzetting beheer

Op grond van de waargenomen soorten en de matige groei van het gras is geconcludeerd dat de voedselrijkdom slechts “matig voedselrijk” is. Twee keer maaien zal de komende jaren ook voldoende zijn.

Aandachtpunten

– In najaar 2023 uitzaaien zaad van ratelaar. Aanplanten jonge plantjes van scherpe boterbloem en wilde margriet.
– Afronding uitsteken van de rozetten van de akkermelkdistel. Hier en daar gras bijzaaien en enkele margrieten en scherpe boterbloem planten.
– Overige storende en te ruige of te overwoekerende planten (die er slechts weinig staan) blijven uittrekken, zoals brandnetel (beperkt handhaven als waardplant voor diverse vlindersoorten), distels (speerdistel mag wel een enkele), schijnaardbei, Jakobskruiskruid, guldenroede, heelblaadjes, ridderzuring. De bodem hierbij zo weinig mogelijk verstoren.
– Niet of zo weinig mogelijk spitten en harken.
– Regelmatig inventariseren van de kruidachtige planten, ook de grassen op naam proberen te brengen. Zijn er grassoorten uit het ingezaaide mengsel te zien? In elk geval wel reukgras. Iemand vragen de insecten en andere ongewervelden te inventariseren?
– Regelmatig verslag uitbrengen aan de leden, o.a. op de website/in de Groene Blijdorper.

Groencommissie, najaar 2023

blank

De berm met een wilde eend tussen de madeliefjes en het kruipend zenegroen